Főoldal » Archív » Lányokat futtatott külföldön a zalai bűnbanda

A kerí­tők tizen­nyolc év alat­ti lányo­kat is meg­sze­rez­tek sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás nyújtására

A Zala­eger­sze­gi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kerí­tés bűn­tet­te és gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat tizen­két, bün­te­tett elő­éle­tű, zalai sze­mély ellen, akik 2011. és 2016. közöt­ti idő­szak­ban, anya­gi haszon­szer­zés érde­ké­ben, rend­sze­re­sen szer­vez­ték kör­nyék­be­li fia­tal lányok kül­föld­re, jel­lem­ző­en Német­or­szág­ba irá­nyu­ló prostitúcióját.

A vád­irat sze­rint a bűn­ban­da fia­tal­ko­rú lányo­kat is meg­szer­zett sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­sé­re, őket kiutaz­tat­ták kül­föld­re – jel­lem­ző­en Német­or­szág­ba, de jár­tak a kata­ri Dohá­ban és Malaj­zi­á­ban is – ahol apart­ma­no­kat, vagy szál­lo­dát bérel­tek szá­muk­ra, majd hir­de­tés útján köz­ve­tí­tet­ték hoz­zá­juk a kun­csaf­to­kat, és így terem­tet­tek lehe­tő­sé­get a lányok­kal való sze­xu­á­lis kapcsolatra.

A sze­re­pe­ket egy­más közt leosz­tó kerí­tők fel­ügyel­ték a lányok tevé­keny­sé­gét, biz­to­sí­tot­ták élel­me­zé­sü­ket és ruház­ko­dá­su­kat, rend­sze­re­sen begyűj­töt­ték az álta­luk meg­ke­re­sett bevé­telt és ebből finan­szí­roz­ták a kül­föl­di pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get, nagyobb­részt azon­ban azt Magyar­or­szá­gon felélték.

A vád­irat sze­rint a tevé­keny­sé­get irá­nyí­tó egyik ter­helt zalai lakó­he­lyé­re köl­töz­tet­te a lányok egy részét, aki­ket a kun­csaf­tok meg­ren­de­lé­sé­re saját maga köz­ve­tí­tett ki, vagy a lányo­kat e célra ter­helt­tár­sai ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tot­ta azzal, hogy a köz­ve­tí­tést ők végez­zék, neki csak a bevé­tel egy részé­vel kel­lett elszámolniuk.

A pros­tí­tú­ci­ót foly­ta­tó lányok kül­föl­dön napi rend­sze­res­ség­gel ötszáz - ezer euró közöt­ti – három hóna­pon át tartó tevé­keny­ség során mint­egy huszon­hét mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő – össze­get keres­tek, mely jöve­de­lem­ből a vád­lot­tak kitar­tat­ták magukat.

A vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és har­minc mil­lió forint­ra vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta a Zala­eger­sze­gi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyészség.