Főoldal » Archív » Lapátnyéllel verte halálra az idős férfit

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki a ház­te­tőt meg­bont­va mászott be egy köze­li szom­széd­ja házá­ba Pán­don, és ott lapát­nyél­lel verte halál­ra az idős férfit.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy fia­tal pándi férfi koráb­ban több alka­lom­mal lopott a köze­lé­ben lakó 88 éves fér­fi­tól, a bűn­ügy sér­tett­jé­től, aki emi­att fel­je­len­tet­te őt. A gya­nú­sí­tott ezért hara­gu­dott az idős emberre.

A fia­tal férfi 2019. már­ci­us 22-én éjfél előtt a sér­tett házá­hoz ment, ott a tetőt kibon­tot­ta és bemá­szott az idős férfi házá­ba. A ház­ban egy lapát­nyél­lel több alka­lom­mal meg­ütöt­te a fején a sér­tet­tet, és az idős ember élet­tár­sát is bán­tal­maz­ta. Ezután mind­ket­tő­jü­ket sor­sá­ra hagyta.

A sér­tet­te­ket más­nap dél­után talál­ták meg a hoz­zá­juk láto­ga­tó roko­na­ik. Az idős férfi az elszen­ve­dett bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a kór­ház­ba szál­lí­tást köve­tő­en elhunyt.

A fia­tal férfi aljas indok­ból, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ha­tó. Ez a bűn­cse­lek­mény kima­gas­ló tár­gyi súlyú, akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő, ezért a férfi szö­ké­sé­nek veszé­lye fenn­áll. Attól is tar­ta­ni lehet, hogy a gya­nú­sí­tott sza­ba­don hagy­va, újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el. Mind­ezen körül­mé­nyek kizá­ró­lag a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­vel aka­dá­lyoz­ha­tók meg.

A Pest Megyei Főügyész­ség ezért tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.