Főoldal » Hírek » Lapáttal támadt a sértettre - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy 29 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő ittas álla­pot­ban betör­te egy ház abla­ka­it, és ami­kor a másik épü­let­ben lakó férfi beszél­ni akart vele, lapát­tal támadt rá köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket okozva.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lakik, ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat, nagy mennyi­sé­gű sze­szes ital elfo­gyasz­tá­sa után rend­sze­re­sen erő­sza­kos, garáz­da maga­tar­tást tanúsít.

2021. május ele­jén a férfi a dél­utá­ni órák­ra leré­sze­ge­dett, majd eszé­be jutott egy koráb­bi konf­lik­tu­sa a tele­pü­lés pol­gár­mes­te­ré­vel. Az elkö­ve­tő ezen fel­dü­hö­dött, elment a pol­gár­mes­ter házá­hoz, betör­te annak abla­ka­it. Ugyan­ezen ingat­la­non, egy kis ház­ban lakó férfi kiment a zajra. A sér­tett azt látta, hogy a vád­lott két kis­ko­rú gyer­me­ke bement a meg­ron­gált házba, és tar­tott attól, hogy az üveg­cse­re­pek­től meg­sé­rül­het­nek, ezért haza­küld­te őket. Később viszont utá­nuk indult azzal a szán­dék­kal, hogy beszél a szüleikkel.

A vád­lott meg­lát­ta az utcán köze­le­dő fér­fit, aki egy 20 cm-es botot tar­tott a kezé­ben, azon­ban azzal sem­mi­lyen táma­dó moz­du­la­tot nem tett. Ennek elle­né­re az elkö­ve­tő fel­in­dult álla­pot­ba egy 110 cm hosszú, közel 2 kg súlyú fanye­lű lapá­tot fel­vett, oda­sza­ladt a fér­fi­hoz és a hátán meg­ütöt­te. A sér­tett mene­kül­ni pró­bált, de a táma­dó utol­ér­te, újra meg­ütöt­te, így a sér­tett a föld­re esett. A vád­lott viszont ezután a föl­dön fekvő fér­fit még két­szer lapoc­ka tájé­kon a lapát­tal hátba vágta.

A férfi segít­sé­get kérve kia­bált, helyi lako­sok fel­ál­lí­tot­ták, vissza­kí­sér­ték a laká­sá­ba, majd men­tőt hív­tak hozzá.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben soro­zat bor­da­tö­rés sérü­lést szen­ve­dett el, mely­nek követ­kez­mé­nye­ként lég­mell ala­kult ki, ennek okán köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.