Főoldal » Hírek » Laptopot lopott a takarító - bíróság elé állította az ügyészség – videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A 32 éves, taka­rí­tó­ként dol­go­zó férfi elter­vez­te a lopást. Egy ferenc­vá­ro­si iro­da­ház iro­dá­já­ból úgy lopott el egy lap­to­pot, hogy az azt rög­zí­tő biz­ton­sá­gi kábelt kife­je­zet­ten e cél­ból magá­val vitt csí­pő­fo­gó­val elvág­ta. A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé.

A ter­helt taka­rí­tó­ként dol­go­zott egy IX. kerü­le­ti iro­da­ház­ban. Mun­ká­ja során több­ször járt az egyik iro­dá­ban, ahol látta, hogy az író­asz­ta­lon egy biz­ton­sá­gi kábel­lel rög­zí­tett lap­top van. A vád sze­rint a férfi anya­gi gond­jai miatt elha­tá­roz­ta, hogy a lap­to­pot ellop­ja. 2022. feb­ru­ár 19-én, este, a férfi vitt magá­val egy csí­pő­fo­gót, majd munka köz­ben fel­ment az iro­dá­ba, a csí­pő­fo­gó­val elvág­ta a biz­ton­sá­gi kábelt, majd a lap­to­pot a ruhá­já­ba rej­tet­te. Ezután a lap­to­pot levit­te a tar­tóz­ko­dó­ba, ahol a háti­zsák­já­ba tette, majd a műszak­ja végez­té­vel távo­zott az irodaházból.

A lopás­sal oko­zott csak­nem 400 ezer forin­tos kár lefog­la­lás­sal megtérült.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság IX. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga a szük­sé­ges bizo­nyí­té­ko­kat besze­rez­te, ennek ered­mé­nye­ként a Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit a mai napon gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé. A vádat a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Bün­te­tő­bí­ró­ság Előt­ti Ügyek Cso­port­ja képviselte.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a 32 éves fér­fit vád­dal egye­ző­en, lopás bűn­tet­te miatt bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 1 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let jogerős.

A fel­vé­te­len a ter­helt lát­ha­tó, már az eltu­laj­do­ní­tott lap­top­pal a ruházatában.