Főoldal » Archív » „Lassú” haladása miatt baseball ütővel kérte számon a gépjárműoktatót

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen elkö­ve­tett bűn­tett és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a 42 éves fér­fi­val szem­ben, aki nehez­mé­nyez­te, hogy az előt­te hala­dó gép­ko­csi las­san megy, ezért annak veze­tő­jét meg akar­ta leckéztetni.

A vád­lott az álta­la veze­tett kami­on­nal 2019 feb­ru­ár­já­ban a 68-as főúton köz­le­ke­dett Marcali-Bize irá­nyá­ba, ami­kor a sér­tett és utasa egy autós okta­tás­ra szol­gá­ló sze­mély­gép­ko­csi­val a jár­mű­sze­rel­vény elé kanya­ro­dott. A férfi beér­te a sér­tett autó­ját, és hogy gyor­sabb hala­dás­ra kész­tes­se, vil­log­tat­ni kez­dett. Az okta­tó ennek elle­né­re nem növel­te a sebes­sé­get – a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb hala­dá­si sebes­ség 50 km/h volt -, hanem a kocsi abla­kán kinyúl­va bemu­ta­tott a vádlottnak.

A dühös vád­lott tovább­ra is szo­ro­san a sze­mély­gép­ko­csi mögött ment és vil­log­ta­tott, ezért a sér­tett egy autó­busz öböl­be lehú­zód­va el akar­ta enged­ni a kami­ont. A férfi viszont ahe­lyett, hogy tovább haladt volna, meg­ál­lí­tot­ta a jár­mű­sze­rel­vényt az okta­tó kocsi­ja mel­lett és szit­ko­zód­va egy base­ball ütő­vel kiszállt. Amint a sér­tett meg­lát­ta, hogy mi van a vád­lott­nál, indí­tott, így a vád­lott a már moz­gás­ban lévő autó­ra ütött rá két­szer az ütővel.

A vád­lott erő­sza­kos maga­tar­tá­sát egy ott lakó férfi is látta, aki a vád­lot­tat cse­lek­mé­nye abba hagyá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel, majd a okta­tó­val együtt a kami­on elé állt, így aka­dá­lyoz­va meg a vád­lott távozását.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban hal­ma­za­ti bün­te­té­sül fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szemben.