Főoldal » Archív » Láthatás után elgázolta volt élettársát és annak társait

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 37 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki isme­rő­sei közé hajtott.

A vád­lott 2017. júni­us 11-én dél körül lát­ha­tás után sze­mély­au­tó­val vitte vissza három éves lányu­kat Nóg­rád köz­ség­be volt élet­tár­sá­hoz. A gyer­mek átadá­sa során vesze­ked­ni kez­dett az udva­ron tar­tóz­ko­dó nővel, vala­mint az ő fér­fi­is­me­rő­sé­vel. A vitát köve­tő­en beült a gép­ko­csi­ba, a híd­ról kito­la­tott az ingat­lan előt­ti füves terü­let­re, miköz­ben a férfi is kiment és az autó elé állt, mivel szá­mon akar­ta kérni a vád­lot­ton a rövid idő­vel azelőtt elhang­zott fenye­ge­té­se­it és sértegetéseit.

A férfi után ment a lánya és a vád­lott élet­tár­sa is, aki az éppen vissza­vitt gyer­me­ket is kezé­ben tar­tot­ta, és meg­pró­bál­ták csi­tí­ta­ni a fér­fit. Eköz­ben a vád­lott a gép­ko­csi­val elin­dult felé­jük, és – kis sebes­ség­gel – elütöt­te őket.

A férfi motor­ház­te­tő­re hasal­va az ablak­tör­lő lapát­ba és a vissza­pil­lan­tó tükör­be pró­bált kapasz­kod­ni, azon­ban azok letör­tek, ezért a gép­ko­csi mellé esett. A gyer­me­ket tartó volt élet­tár­sat és a férfi lányát is elütötte.

A bal­eset követ­kez­té­ben mind a négy sér­tett könnyű sérü­lést szen­ve­dett. A vád­lott nyil­ván­va­ló­an ész­lel­te azt, hogy a sér­tet­te­ket elütöt­te, akik a föld­re is estek, ennek elle­né­re a hely­szín­ről segít­ség­nyúj­tás nél­kül elhajtott.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, vala­mint a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sát indítványozta.