Főoldal » Hírek » Leesett a traktorról a sértett és belehalt sérüléseibe - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki a trak­to­ron sza­bály­ta­la­nul szál­lí­tott utast.

2021. május 2. nap­ján, 11 óra 30 perc­kor a vád­lott trak­tor­ral és a hozzá kap­csolt pót­ko­csi­val együtt Deb­re­cen kül­te­rü­le­tén tűzi­fát szál­lí­tott egy szán­tó­föl­dön átve­ze­tő föld­úton Haj­dú­sám­son­ba. Ebben segí­tett a sér­tett, aki a férfi fel­szó­lí­tá­sa elle­né­re nem a trak­tor fül­ké­jé­ben lévő pót­ülés­re ült be, hanem a pót­ko­csit rög­zí­tő nye­reg­va­son állva akar­ta meg­ten­ni a kb. 200-300 méter­nyi utat.

A bal­eset idő­pont­já­ban derült, napos idő volt és a föld­út szá­raz, azon­ban göd­rös felü­le­tű volt. Miu­tán a férfi elin­dult, a sér­tett a nye­reg­va­son állva a trak­tor hátsó abla­ká­ba kapasz­ko­dott. A vád­lott az úton las­san haladt és a göd­rök, vala­mint a meg­ra­ko­dott pót­ko­csi súlya miatt a trak­tor sok­szor meg­in­gott és ennek követ­kez­té­ben a sér­tett a vonó­szer­ke­zet­ről leesett a föld­út­ra a fülke és a pót­ko­csi közé. Ezt ész­lel­ve a férfi azon­nal meg­állt, így a sér­tett nem került a pót­ko­csi kere­ke alá, azon­ban a leesés követ­kez­té­ben olyan több­szö­rös súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A bal­eset és a sér­tett halá­la a vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­nak ered­mé­nye­ként jött létre.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben a bün­te­tés eny­hí­té­sét lehe­tő­vé tevő bün­te­tő anya­gi jogi sza­bá­lyok alkal­ma­zá­sá­val pénz­bün­te­tést szab­jon ki.