Főoldal » Hírek » Lefejelte az ellenfél játékosát a focista - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A vád­lott a mér­kő­zés végén 20 méter­ről, neki­fu­tás­ból fejel­te le az ellen­fél­ként ját­szó csa­pat egyik játé­ko­sát, aki­nek csont­tö­ré­ses sérü­lé­sei keletkeztek.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a jelen­leg 20 éves fia­tal­em­ber tavaly tavasszal egy megyei III-as tartalék-labdarúgómérkőzésen vett részt, játé­kos­ként. Mikor meg­lát­ta, hogy a csa­pat­tár­sa és az ellen­fél egyik játé­ko­sa között konf­lik­tus ala­kult ki, 20 m távol­ság­ból, futva, len­dü­let­ből lefe­jel­te az ellen­fél játékosát.

A bán­tal­ma­zás­tól a játé­kos a szem­üreg csont­já­nak töré­sét, továb­bá arc­üreg csont­já­nak hátsó és külső falán benyo­má­sos törést szen­ve­dett el. A sérü­lés gyógy­tar­ta­ma nyolc napon túli, mint­egy négy hét­ben jelöl­he­tő meg, szö­vőd­mény­men­tes gyó­gyu­lás ese­tén. Ese­té­ben azon­ban a mara­dan­dó fogya­té­kos­ság meg­ál­la­pí­tá­sa sem zár­ha­tó ki.

Az ügyész­ség a fér­fit súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vele szem­ben három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az érde­mi dön­tést az ügy­ben vár­ha­tó­an a Csor­nai Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.