Főoldal » Hírek » Rendezvények » Legfőbb ügyészi elismerések a kiskunhalasi gépkarabélyos támadó elfogásában részt vett négy bátor férfinak

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a mai napon a Leg­főbb Ügyész­sé­gen tar­tott ünnep­sé­gen az ügyé­szi szer­ve­zet nevé­ben köszö­ne­tét fejez­te ki a 2016. már­ci­us 16-án a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság és a Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség épü­le­té­ben tör­tént jog­ta­lan táma­dás elhá­rí­tá­sá­ban és az elkö­ve­tő elfo­gá­sá­ban tanú­sí­tott kiemel­ke­dő­en bátor cse­le­ke­de­tért Madá­csi Károly­nak, a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság gond­no­ká­nak, a bátor cse­le­ke­de­tért Mohai Gábor biz­ton­sá­gi őrnek, illet­ve a bátor helyt­ál­lá­sért a Csong­rád Megyei Rendőr-főkapitányság állo­má­nyá­ból Ker­tész Nor­bert cím­ze­tes rend­őr törzs­őr­mes­ter­nek és a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság állo­má­nyá­ból Leta­vecz Gábor rend­őr főtörzsőrmesternek.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész egy­ben pénz­be­li elis­me­rés­ben része­sí­tet­te a négy bátor férfit.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész az elis­me­ré­sek átadá­sa­kor tar­tott ünne­pi köszön­tő­jé­ben kiemel­te, hogy az ügyész­sé­gi és bíró­sá­gi dol­go­zók biz­ton­sá­ga fon­tos, kiemelt szem­pont. A Leg­főbb Ügyész­ség veze­té­se a lehe­tő­sé­gei sze­rint eddig is meg­tett és ezután is meg­tesz min­dent az ügyész­sé­gi dol­go­zók biz­ton­sá­ga érde­ké­ben. Pél­dát­lan mind­az, ami már­ci­us 16-án a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság és a Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség épü­le­té­ben tör­tént, mivel soha nem ért még ilyen jel­le­gű táma­dás ügyész­sé­get. A biz­ton­sá­gért fele­lős sze­mé­lyek bátor cse­le­ke­de­te, vala­mint a két rend­őr bátor helyt­ál­lá­sa együt­te­sen ennek elle­né­re képes volt meg­fé­kez­ni a várat­lan és súlyos támadást.

Buda­pest, 2016. már­ci­us 23.

Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztály

Leg­főbb Ügyészség

Leg­főbb Ügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 02.23.

Elismerések 1

Elismerések 2

Elismerések 3

Elismerések 5

Elismerések 6