Főoldal » Hírek » Légpuskával fél szemére megvakította a szomszéd kutyáját- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020 augusz­tu­sá­ban egy Kis­kő­rös kör­nyé­ki köz­ség­ben egy lég­pus­ká­val meg­lőt­te a szom­széd­ja kutyá­ját, ami miatt az eb a fél sze­mé­re meg­va­kult.

A vád­irat sze­rint az egyik Kis­kő­rös kör­nyé­ki köz­ség­ben élő vád­lott és a szom­széd­ja rossz viszony­ban vol­tak. Az állat­kín­zás­sal vádolt férfi 2020. augusz­tus 22-én reg­gel magá­hoz vette a lég­pus­ká­ját és a saját udva­rá­ról konk­rét indok nél­kül egy­szer meg­lőt­te a szom­széd kutyáját.

A löve­dék az állat bal szem­go­lyó­ja mellé hatolt, ahol a kör­nye­ző szö­ve­te­ket ron­csol­ta. Emi­att a kutya erre a sze­mé­re meg­va­kult, mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dást szenvedett.

A lövés erős fáj­dal­mat is oko­zott a kutyá­nak, így az állat­kín­zás külö­nös szen­ve­dés­sel járt. A sza­bad­lá­bon lévő, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lott beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat állat­kín­zás bűn­tet­té­vel vádol­ja és fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy a vád­lott lég­pus­ká­ját is el kell koboz­ni. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.