Főoldal » Archív » Légpuskával lőtte le ismerőse kutyáját

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 34 éves kun­szent­mik­ló­si férfi ellen, aki 2018. janu­ár 12-én a lég­pus­ká­já­val meg­lőt­te egyik isme­rő­sé­nek a kutyá­ját, ami miatt az állat elpusztult.

A 34 éves vád­lott egy beke­rí­tet­len ingat­la­non élt Kun­szent­mik­ló­son és zavar­ta, hogy több kutya – köz­tük egyik isme­rő­sé­nek a házi­ál­la­ta – rend­sze­re­sen bement az udva­rá­ba. A vád­lott ezért 2018. janu­ár 12-én dél­előtt magá­hoz vette a lég­pus­ká­ját és elment a közel­ben lakó isme­rős csa­lá­di házához.

Az isme­rős kutyá­ja a kerí­tés tövé­ben, az utca felő­li olda­lon feküdt. A vád­lott a lég­pus­ká­val egy cél­zott lövést adott le az állat­ra, ami a szív és a tüdő tájé­kán érte. A kis­tes­tű keve­rék kutya vonyít­va elsza­ladt a hely­szín­ről, de később a lövés miatt elpusz­tult. Gaz­dá­ja három nap múlva a ház kerí­té­se mel­lett talál­ta meg az állat tetemét.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lott beis­mer­te a bűn­cse­lek­ményt. A járá­si ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit állat­kín­zás vét­sé­gé­vel vádol­ja és fel­füg­gesz­tett fog­ház kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. Az ügyész indít­vá­nyoz­ta a lég­pus­ka elkob­zá­sát is. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.