Főoldal » Hírek » Légpuskával lőtte meg a szomszéd macskáját-FOTÓKKAL

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség az állat­kín­zás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben vádat emelt azzal a tár­ká­nyi fér­fi­val szem­ben, aki lég­pus­ká­val lőtt meg egy macs­kát, ame­lyik a szom­széd­ból beosont a konyhájába.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. ápri­lis 24-én este csa­lá­di háza kony­há­já­nak ajta­ját nyit­va hagy­ta, innen a szom­széd macs­ká­ját elzavarta.

A macs­ka később beju­tott a kony­há­ba és az asz­ta­lon hagyott fagyasz­tott húst a pad­ló­ra lerán­tot­ta, ami miatt a férfi dühös lett. Ezután magá­hoz vette a lég­pus­ká­ját, és azzal az udvar­ra kifu­tó macs­ká­ra egy lövést adott le. A lövés a macs­ká­nak kar­csont­tö­rést oko­zott, ami később meggyógyult.

Az ügyész­ség a Kis­bé­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sát köve­tő­en a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re ítél­je, vala­mint a lefog­lalt lég­pus­kát koboz­za el.