Főoldal » Hírek » Lehallgatta volt párját – vádat emelt az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly egy lehall­ga­tó­ké­szü­lé­ket rej­tett el volt barát­nő­je laká­sán, emel­lett kitar­tó­an zak­lat­ta is a nőt.

A vád­irat sze­rint a férfi és a nő rövid ideig pár­kap­cso­lat­ban éltek egy­más­sal, mely­ből sza­kí­tá­su­kat köve­tő­en közös gyer­me­kük szü­le­tett. 2021. május 19-én a vád­lott a sér­tett laká­sán járt, hogy gyer­me­két meg­lá­to­gas­sa. Ennek során a kony­há­ban titok­ban egy olyan tech­ni­kai esz­közt helye­zett el, mely a lakás­ban hall­ha­tó han­go­kat a férfi részé­re - tele­fon­ján keresz­tül - továb­bí­tot­ta. A vád­lott ezt köve­tő­en mint­egy száz alka­lom­mal hall­gat­ta le a sér­tett tudta nél­kül a lakás­ban zajló ese­mé­nye­ket, egé­szen addig, amíg két nap­pal később a készü­lé­ket - annak jel­ző­fé­nye miatt - a sér­tett észrevette.

A fen­ti­e­ken túl a vád­lott 2021. júni­us eleje és augusz­tus köze­pe között, több mint 700 alka­lom­mal hívta fel volt pár­ját tele­fo­non, illet­ve külön­bö­ző alkal­ma­zá­so­kon keresz­tül, vala­mint neki napi rend­sze­res­ség­gel SMS és egyéb üze­ne­te­ket kül­dött. Ezek­ben amel­lett, hogy gyer­me­kük hogy­lé­te felől érdek­lő­dött, rend­sze­rint fél­té­keny­sé­gé­nek adott han­got, ha a volt párja nem rea­gált azon­nal a meg­ke­re­sé­se­i­re. A férfi a fenti okból egy alka­lom­mal az utcán baba­ko­csit tolo­ga­tó sér­tet­tel vitá­ba is keve­re­dett, mely­nek során őt víz­zel öntöt­te le.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit til­tott adat­szer­zés bűn­tet­té­vel, vala­mint zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádolja.

Az elkö­ve­tő bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.