Főoldal » Archív » Lékhorgászat büntetőjogi következményekkel

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 34 éves férfi ellen állat­kín­zás bűn­tet­te miatt.

A vád­lott 2019. janu­ár hónap utol­só har­ma­dá­ban a kora dél­utá­ni órák­ban Prügy kül­te­rü­le­tén a befa­gyott Tisza-folyón hat léket vágott. A lékek­ből az oda­úszó, leve­gőt kere­ső hala­kat kéz­zel, illet­ve merí­tő­há­ló­val kifog­ta. Ezzel a mód­szer­rel 150 darab külön­bö­ző faj­tá­jú kisebb súlyú halat, vala­mint hét darab nagyobb testű halat fogott ki, össze­sen 7 340 Ft érték­ben. A hala­kat élő álla­pot­ban kivá­lo­gat­ta, a nagyob­ba­kat sza­tyor­ba tette, a 150 darab kisebb halat pedig a beha­va­zott jégen élve szétdobálta.

Azzal a cse­lek­mé­nyé­vel, hogy a kisebb mére­tű, álta­la meg­tar­ta­ni nem kívánt hal egye­de­ket vissza­en­ge­dés helyett a havas jég­fe­lü­le­ten szét­do­bál­ta, a halak­nak külö­nös szen­ve­dést oko­zott, mivel azo­kat ful­la­dá­si folya­mat­nak tette ki, vala­mint hőmér­sék­le­ti stressz­nek, lassú fagy­ha­lál­nak, mivel a hőmér­sék­let – 6 C fok volt.

A nagyobb mére­tű hala­kat hal­tar­tó hiá­nyá­ban nem tudta mara­dan­dó sérü­lést nem okozó módon élve tar­ta­ni, viszont az elő­írá­sok­nak meg­fe­le­lő­en kímé­le­tes módon sem ölte le. A halak­nak a sza­tyor­ban víz nél­kü­li táro­lá­sá­val ugyan­csak kínoz­ta az álla­to­kat, a szük­ség­le­te­i­ket nagy­mér­ték­ben kor­lá­toz­ta, elpusz­tu­lá­su­kat ugyan­is lassú ful­dok­lás előz­te meg, mivel a kopol­tyús lég­zés gátolt volt.

A vád­lott egy­ál­ta­lán nem gon­dos­ko­dott az álla­tok alap­ve­tő élet­ta­ni szük­ség­le­te­i­ről, így meg­fe­le­lő víz­ről, illet­ve oxi­gén­ről, cse­lek­mé­nyé­vel a halak­nak indo­ko­lat­lan, külö­nö­sen nagy fáj­dal­mat és szen­ve­dést oko­zott, amely bán­tal­ma­zás a pusz­tu­lá­su­kat okozta.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést, mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.