Főoldal » Hírek » Leleplezett az okostelefon nyomkövető funkciója egy férfit - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádol­ja a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azt a fér­fit, aki haszon­szer­zé­si cél­lal, áron alul egy lopás­ból szár­ma­zó mobil­te­le­font szer­zett meg.

A sér­tett 2021. júli­us 21-én vonat­tal Bala­ton­al­má­di­ból Buda­pest­re uta­zott, s miköz­ben ülő­he­lyet vál­toz­ta­tott, a koráb­bi ülé­sen hagy­ta a 100.000 forint érté­kű mobiltelefonját.

A sér­tett a mobil­te­le­fon adott­sá­ga­i­nak köszön­he­tő­en az inter­ne­ten nyo­mon tudta követ­ni a készü­lék aktu­á­lis tar­tóz­ko­dá­si helyét, ezért fel­hív­ta a Bala­ton­ke­ne­sei Rend­őr­őr­söt, mivel a rend­szer a tele­fon helye­ként Bala­to­na­ka­rattyát  mutat­ta. A rend­őr­őrs mun­ka­tár­sa a sér­tett jel­zé­sei alap­ján egé­szen egy bala­to­na­ka­rattyai ben­zin­kú­tig követ­te a készü­lék nyo­mát, ami­kor a sér­tett szin­tén az inter­ne­tes alkal­ma­zás segít­sé­gé­vel jel­zést kül­dött a tele­fon­já­ra. A töl­tő­ál­lo­má­son tar­tóz­ko­dó 58 éves vád­lott kezé­ben lévő tele­fon erre éles han­gon csi­pog­ni kez­dett, az eljá­ró rend­őr pedig azo­no­sí­ta­ni tudta a kere­sett készüléket.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő a bala­to­na­ka­rattyai vas­út­ál­lo­má­son egy isme­ret­len sze­mély­től mind­össze 15.000 forin­tért vásá­rol­ta a tele­font, ame­lyet később haszon­nal sze­re­tett volna érté­ke­sí­te­ni. A férfi tudta, hogy a készü­lék bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zik, ez azon­ban nem tar­tot­ta vissza annak megvételétől. 

A Bün­te­tő Tör­vény­könyv módo­sí­tá­sa alap­ján a koráb­ban orgaz­da­ság­ként ismert cse­lek­mé­nyek 2021. janu­ár 1-jétől pénz­mo­sás­nak minő­sül­nek és alap­eset­ben is súlyo­sab­ban, akár öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­sel is büntethetők.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság felé.