Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Lelőtték a keselyűt - fotókkal - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy barát­ke­se­lyűt és másik négy raga­do­zó mada­rat pusz­tí­tot­tak el azok a vadá­szok, akik közül ket­tő­vel szem­ben vádat emelt az ügyész­ség, továb­bi két vadász pedig vál­lal­ta, hogy támo­gat anya­gi­lag egy madárkórházat.

A nyo­mo­zás azt álla­pí­tot­ta meg, hogy az egyik sza­bol­csi gaz­da­ság terü­le­tén a főva­dász uta­sí­tá­sá­ra két beosz­tott­ja 2021 nya­rán csap­dá­kat helye­zett ki azért, hogy védett raga­do­zó mada­ra­kat fog­ja­nak be, melye­ket későb­bi­ek­ben majd elpusz­tí­ta­nak. Az egyik beosz­tott vadász három, míg társa egy védett mada­rat fogott be, majd azo­kat kazán­ban eléget­ték, illet­ve egy részü­ket az ország­út mel­lett helyez­ték el úgy, mint­ha a mada­rak gázo­lás követ­kez­té­ben pusz­tul­tak volna el.

A főva­dász és egyik beosz­tott­ja a nyo­mo­zás során beis­me­rő val­lo­mást tet­tek és segí­tet­ték a ható­ság mun­ká­ját, ezért velük szem­ben az állat­kín­zás miatt indult eljá­rást az ügyész­ség egy évre fel­füg­gesz­tet­te, és ezen idő alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt lesz­nek. Azt is elő­ír­ta szá­muk­ra az ügyész­ség, hogy a főva­dász 2 mil­lió forin­tot, beosz­tott­ja pedig 500 ezer forin­tot fizes­sen egy ala­pít­vány­nak, amely madár­kór­há­zat üzemeltet.

A gaz­da­ság másik vadá­sza 2021. ápri­lis 20-án, egy ven­dég­va­dásszal tar­tóz­ko­dott a tele­pü­lés hatá­rá­ban lévő gyü­möl­csös­ben, ami­kor is az esti órák­ban fel­tűnt nekik egy foko­zot­tan védett barát­ke­se­lyű. A védett madár egyéb­ként Bul­gá­ri­á­ból repült Magyar­or­szág­ra, a tes­té­re a bol­gár madár­vé­dők egy jel­adót is fel­sze­rel­tek, így követ­ve az útját. A vadász bele­egye­zé­sé­vel a ven­dég­va­dász golyó­spus­ká­já­val lelőt­te a barát­ke­se­lyűt, amely előbb meg­sé­rült, majd kis idő múlva el is pusz­tult. Ekkor vette észre a két férfi, hogy jel­adó van a madá­ron, ezért az állat tete­mét meg­sem­mi­sí­tet­ték, a jel­adót pedig a Tisza part­ján a bozót­ban elrejtették.

Az ügyész­ség a két fér­fit ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás és állat­kín­zás bűn­tet­té­vel vádol­ja és azt indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban, hogy amennyi­ben beis­me­rő val­lo­mást tesz­nek és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról, akkor fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je őket a bíró­ság, a ven­dég­va­dászt öt évre, míg a hiva­tá­sos vadászt vég­le­ges hatállyal tilt­sa el min­den vadá­sza­ti tevékenységtől.

A fotó­kat a rend­őr­ség készí­tet­te a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén, az aláb­bi lin­ken pedig az ügy­ről készí­tett rend­őr­sé­gi videó látható.

 https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fokozottan-vedett-baratkeselyut-lottek-le-vedett