Főoldal » Hírek » Lemészárolta jótevőjét - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A kisza­bott 19 év fegy­ház­bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség a lakó­tár­sa­it fej­szé­vel lemé­szá­ro­ló fia­tal férfi ügyében.

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség 2021 decem­be­ré­ben emelt vádat egy több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés miatt az elkö­ve­tés­kor mind­össze 18 éves fiú­val szem­ben. A Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék 2023. már­ci­us 8. nap­ján kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel a fia­talt bűnös­nek mond­ta ki előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több embe­ren és véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt 19 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a hánya­tott sorsú, ita­lo­zó, aszo­ci­á­lis élet­mó­dot foly­ta­tó fiút 2019 őszén diós­di házá­ba fogad­ta édes­ap­ja 46 éves férfi mun­ka­tár­sa, aki szá­má­ra mun­kát is szer­zett. Velük lakott még egy 65 éves már nyug­dí­jas férfi is. A fia­tal fiú 2020. ápri­lis 23-án több­fé­le kábí­tó­szert is fogyasz­tott, az éjjel folya­mán elha­tá­roz­ta, hogy egy napok­kal koráb­ban kiéle­zett fej­szé­vel vég­hez viszi a ter­vét, amit már fon­tol­ga­tott. Éjfél után két lakó­tár­sa közös háló­szo­bá­já­ba ment és az ott az ágy­ban fekvő sér­tet­te­ket több fejre mért fej­sze­csa­pás­sal lemészárolta.

Az első­fo­kú íté­let ellen az elkö­ve­tő és védő­je elté­rő jogi minő­sí­té­sért és a bün­te­tés eny­hí­té­se cél­já­ból fel­leb­bez­tek. Az ügyész arra figye­lem­mel, hogy a férfi az elkö­ve­tés­kor még nem töl­töt­te be a 20. élet­évét és így vele szem­ben élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés nem szab­ha­tó ki, nem élt fel­leb­be­zé­si jogával.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú indít­vá­nyá­val az ügy­dön­tő hatá­ro­zat hely­ben hagyá­sát kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál. A fia­tal bűn­el­kö­ve­tő letar­tóz­ta­tás­ban várja a bün­te­tő­el­já­rás befe­je­zé­sét. 

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/fejszevel-olte-meg-lakotarsait-rendorsegi-fotokkal-a-pest-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/