Főoldal » Hírek » Lenyúlta a pénztárcát, de a kamerafelvételek lebuktatták - videóval- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki az előző vásár­ló ott­fe­lej­tett pénz­tár­cá­ját vette magá­hoz, de nem örül­he­tett soká­ig a zsákmánynak.

A vád sze­rint a negy­ve­nes éve­i­ben járó férfi 2022 szep­tem­be­ré­ben egy szán­tó­di áru­ház­ba érkez­ve meg­lát­ta, hogy a sér­tett koráb­ban a kijá­rat­hoz köze­li pul­ton hagy­ta a kész­pén­zét, a bank­kár­tyá­ját és az iga­zol­vá­nya­it tar­tal­ma­zó pénz­tár­cát. A vád­lott ezért a pult­hoz lépve előbb a tes­té­vel takar­ta el a pénz­tár­cát a többi vásár­ló és a kame­rák elől, majd azt egy alkal­mas pil­la­nat­ban fel­kap­va távo­zott a helyszínről.

Az áru­ház­ban fel­sze­relt biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­lei alap­ján azon­ban a sió­fo­ki rend­őrök rövid időn belül, alig néhány óra eltel­té­vel azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták a fér­fit, aki­nél a lopott pénz­tár­cát a benne lévő érté­kek­kel együtt meg­ta­lál­ták, így a sér­tett kára tel­jes egé­szé­ben megtérült.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság a 2022. novem­ber 4-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat, és őt egy évre pró­bá­ra bocsá­tot­ta. A kihir­de­tett íté­le­tet az ügyész­ség és a véde­lem is tudo­má­sul vette, így az nyom­ban jog­erő­re emelkedett.