Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Leöntötte a börtönőrt – videóval – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy női fog­va­tar­tott ellen, aki víz­zel öntöt­te le a bör­tön­őrt.

A vád­irat sze­rint a más ügy miatt letar­tóz­ta­tás­ban lévő nő 2023. júni­us 12-én, a reg­ge­li órák­ban fel­bosszan­tot­ta magát, ezért úgy gon­dol­ta, hogy jó szó­ra­ko­zás lesz vizet önte­ni a pad­ló­ra. A csaj­ká­ját két­szer meg­töl­töt­te víz­zel, és a tar­tal­mát a föld­re borí­tot­ta. Ezt ész­re­vet­te a kör­let­fel­ügye­lő, ezért rászólt, majd a zár­ká­ba lépett, és a nőtől elkér­te a fém­edényt.

Mikor a fel­ügye­lő a zár­ká­ból távo­zott, és a tér­el­vá­lasz­tó rácsot is behaj­tot­ta, a vád­lott egy üres kon­zer­ves doboz­ba vizet töl­tött, és azt elő­ször a pad­ló­ra, majd pedig a rácson keresz­tül két alka­lom­mal a bör­tön­őr­re öntöt­te, ezzel meg­sért­ve a férfi becsü­le­tét.

Az ügyész­ség tett­le­ges becsü­let­sér­tés miatt emelt vádat az egyéb­ként bün­tet­len elő­éle­tű nő ellen, és vele szem­ben pró­bá­ra bocsá­tást indít­vá­nyo­zott vád­ira­tá­ban.

A zárka biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rög­zí­tet­te a bűn­cse­lek­ményt,