Főoldal » Hírek » Leszúrta az utcán a járókelőt - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés Megyei Főügyész­ség aljas indok­ból, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a  bün­tet­len elő­éle­tű gyu­lai fér­fi­val szem­ben, aki a vád 2020 máju­sá­ban min­den előz­mény nél­kül az utcán késelt halál­ra egy másik fér­fit, áldo­za­tát a sze­mét alá rej­tet­te, és saját barát­ját is megsebesítette.

A vád sze­rint a fia­tal férfi – aki a cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor 18 éves volt – és kis­ko­rú, 17 éves barát­ja 2020. május 31-ére vir­ra­dó éjsza­ka Gyula külön­bö­ző ven­dég­lá­tó­he­lye­in szó­ra­koz­tak és ita­loz­tak. A ter­helt nem­csak köze­pes fokú alko­ho­los befo­lyá­solt­ság alatt állt, de nyug­ta­tó hatá­sú gyógy­szert is fogyasz­tott. Haj­na­li 03 óra körül elmen­tek ciga­ret­tá­ért az elkö­ve­tő lakó­he­lyé­re, majd onnan gya­lo­go­san vissza­in­dul­tak a bel­vá­ros­ba. A vád­lott a Wes­se­lé­nyi utcá­ban ész­re­vett egy kerék­pár­ral éppen haza­ér­ke­ző 27 éves gyu­lai fér­fit. Min­den előz­mény nél­kül oda­lé­pett a kerék­pár­já­ról már leszál­ló és annak kor­má­nyát fogó sér­tett­hez, és egy 14,5 cm pen­gé­jű kés­sel szem­ből, felülről-lefelé irá­nyu­ló­an össze­sen négy­szer meg­szúr­ta őt. A szú­rá­sok követ­kez­té­ben, ame­lyek a nya­kát, arcát, vál­lát és mell­ka­sát érték, a sér­tett előre gör­nyedt, ekkor a ter­helt a hátán is meg­szúr­ta a sér­tet­tet, aki azon­nal össze­esett és erő­sen vér­zett. A sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy azon­na­li szak­sze­rű orvo­si ellá­tás ese­tén sem lett volna az élete megmenthető.

A 17 éves fiú ész­lel­te a cse­lek­ményt, és közöl­te a ter­helt­tel, hogy hívni fogja a men­tő­ket, ezt meg­aka­dá­lyo­zan­dó az elkö­ve­tő szúró moz­du­la­tot tett a fiú felé, amely az arcát érte el.  Ekkor a fiú meg­ijedt, a hely­szín­ről futva elme­ne­kült és bemá­szott egy köze­li lakó­ház udva­rá­ra, ahol elrej­tő­zött, a ter­helt futva követ­te őt. Miu­tán nem érte utol, a vád­lott haza­ment a néhány ház­nyi­ra lévő lakó­he­lyé­re, onnan egy talics­kát vitt a hely­szín­re, bele­he­lyez­te az elhunyt sér­tett holt­tes­tét, majd őt egy köze­li sze­mét­gyűj­tő szi­get­hez vitte, és ott a holt­tes­tet a kukák mel­lett elhe­lye­zett ház­tar­tá­si hul­la­dék alá rej­tet­te. Ezután haza­ment, össze­pa­kol­ta a leg­szük­sé­ge­sebb dol­ga­it, elbú­csú­zott a húgá­tól, majd távo­zott ott­hon­ról. Nem sok­kal ezt köve­tő­en a magyar-román határ felé veze­tő 44. számú út men­tén elfogták.

A minő­sí­tett ember­ölés bün­te­té­si téte­le 10 évtől 20 évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés, de a jelen ügy­ben – mivel a ter­helt a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor a 20. élet­évét még nem töl­töt­te be – a tör­vény ere­jé­nél fogva élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés nem szab­ha­tó ki. A Békés Megyei Főügyész­ség a mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­ma­zó vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a fér­fit vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je, hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, ren­del­je el a bűn­cse­lek­mény esz­kö­zé­ül hasz­nált kés elkob­zá­sát és köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült közel 3.900.000.-Ft-os bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Gyu­lai Tör­vény­szék előtt folytatódik.

A férfi elfo­gá­sá­ról készült rend­őr­sé­gi vide­ó­fel­vé­tel és fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-az-egy-oran-belul-elfogott-keselo