Főoldal » Archív » Letartóztatás a helvéciai halált okozó testi sértés ügyében

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy 42 éves hel­vé­ci­ai férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2019. augusz­tus 5-én dél­után súlyo­san bán­tal­ma­zott egy hely­bé­li fér­fit, aki a bán­tal­ma­zás miatt a gya­nú­sí­tott udva­rán magá­ra hagy­va meg­halt.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a gya­nú­sí­tott 2019. augusz­tus 5-én dél­után a hel­vé­ci­ai laká­sá­nak kony­há­já­ban elő­ze­tes szó­vál­tás után súlyo­san bán­tal­maz­ta egyik isme­rő­sét, egy 50 éves hely­bé­li fér­fit. Az esz­mé­let­len sér­tet­tet a gya­nú­sí­tott a lakás­ból kihúz­ta az udvar­ra és ott 2019. augusz­tus 6-án 18 óráig magá­ra hagy­ta. A sér­tett az udva­ron a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben, orvo­si ellá­tás hiá­nyá­ban meg­halt, halá­lát kopo­nya­sé­rü­lés okoz­hat­ta.

A nyo­mo­zók a gya­nú­sí­tot­tat 2019. augusz­tus 6-án, 23 óra­kor fog­ták el és halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként, majd kez­de­mé­nyez­ték a letar­tóz­ta­tá­sát is.

Az ügyész­ség sze­rint a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sa azért indo­kolt, mert a bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott ese­té­ben a bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt tar­ta­ni kell attól, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a ható­sá­gok elől elszök­ne, elrej­tőz­ne. Meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő az is, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a gya­nú­sí­tott a még ki nem hall­ga­tott tanú­kat jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ná, meg­fé­lem­lí­te­né és ezzel a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né. Ezen kívül az ügyész­ség sze­rint a bűn­is­mét­lés veszé­lye is a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indo­kol­ja.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 2019. augusz­tus 9-én dön­tött a főügyész­ség indít­vá­nyá­ról, mely­nek során az ügyész­ség indo­ka­i­val egyet­ért­ve elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés nem jog­erős, elle­ne a gya­nú­sí­tott és a védő­je fel­leb­bez­tek.