Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Letartóztatás elrendelése lopások elkövetése miatt

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra elren­del­te egy 28 éves több­szö­rös vissza­eső férfi letartóztatását.

 A gya­nú­sí­tott több­ször volt már bün­tet­ve, leg­utóbb 2017 feb­ru­ár­já­ban sza­ba­dult, állan­dó mun­ka­hellyel, a meg­él­he­tés­hez szük­sé­ges rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem rendelkezik.

2018. nyár végén egy sal­gó­tar­já­ni ingat­lan­ból mint­egy 1,5 mil­lió Ft érték­ben eltu­laj­do­ní­tott egy sze­mély­gép­ko­csit, hűtő­gé­pet, mobil­te­le­font és egyéb ház­tar­tá­si esz­kö­zö­ket, majd egy másik ház garázs­ból alu­fel­ni­ket, akku­mu­lá­to­ro­kat, továb­bá három kerék­párt vitt el, körül­be­lül 175.000.-Ft értékben.

2018. októ­ber végén és 2019. feb­ru­ár végén is betört egy etesi ingat­lan­ba, előb­bi eset­ben fúrót, kulcs­kész­le­te­ket, akku­mu­lá­tor­töl­tőt, tűz­he­lyet és egy dízel­mo­tort zsák­má­nyolt, a máso­dik alka­lom­mal pedig mint­egy 1 mázsa súlyú vas­anya­got lopott, össze­sen 250.000 Ft kárt okozva.

A gya­nú­sí­tott és élet­tár­sa 2018. decem­ber 22-én az egyik sal­gó­tar­já­ni áru­ház­ba men­tek lopá­si cél­zat­tal. A férfi az áru­ház műsza­ki osz­tá­lyán elhe­lye­zett tele­ví­zi­ók közül ket­tőt is eltu­laj­do­ní­tott úgy, hogy azo­kat a bevá­sár­ló­ko­csi­já­ba tette, majd fize­tés nél­kül a vevő­szol­gá­la­ti pult­nál lévő bejá­ra­ti részen kitol­ta az áru­ház­ból. Más­nap ismét vissza­tér­tek, ami­kor egy tele­ví­zió mel­lett egyéb műsza­ki esz­kö­zök és gyer­mek­já­té­kok is a kocsi­ba kerül­tek, majd a már bevált mód­szer­rel a férfi meg­pró­bál­ta azo­kat kitol­ni az áru­ház­ból. Az üzlet biz­ton­sá­gi őrei azon­ban a fér­fit az áru­ház bejá­ra­tá­nál fel­tar­tóz­tat­ták, majd őt és a köz­ben oda­ér­ke­ző élet­tár­sát a biz­ton­sá­gi szo­bá­ba kísér­ték, ahol sérü­lés­men­te­sen vissza­vet­ték tőlük az eltu­laj­do­ní­tott ter­mé­ke­ket, így a lopás­sal ekkor oko­zott több mint 210.000 Ft kár meg­té­rült. Az előző nap ello­pott tele­ví­zi­ók közül csak a kisebb, 120.000 Ft érté­kűt sike­rült lefog­lal­ni, így 150.000.- Ft kár jelen­leg is fennáll.

A férfi a cse­lek­mé­nye­it több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­ként, rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve, üzlet­sze­rű­en követ­te el. Vele szem­ben jelen­leg is több bün­te­tő­el­já­rás folyik lopá­sok miatt bíró­sá­gi és nyo­mo­za­ti szak­ban is, jelen cse­lek­mé­nye­i­nek egy részét már gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa után követ­te el.

A férfi letar­tóz­ta­tá­sát a nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel egy hónap­ra ren­del­te el.