Főoldal » Archív » Letartóztatás fenntartása mellett vádemelés a gépjárműveket jogtalanul használók ellen

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt indult ügy­ben benyúj­tott vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta a két elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sát a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt.

Az egyik férfi 2019. ápri­lis 19-én az esti órák­ban Esztergom-Kertvárosban ez egyik tel­ken meg­lá­tott egy gép­ko­csit, abba beült azért, hogy azzal Toko­dal­tá­ró­ra haza men­jen. A gép­ko­csi indí­tó­kul­csa a jár­mű­ben volt, a férfi a gép­jár­mű­vet a nyi­tott kerí­tés­ka­pun kitol­ta az utcá­ra és azt 50 méte­ren át tolta azért, hogy azt később bein­dít­va elvi­gye. Később meg­gon­dol­ta magát, a kocsit hát­ra­hagy­va vissza­ment az ingat­lan­hoz, ott egy másik gép­ko­csi­ba beült, a benne lévő kulccsal elin­dí­tot­ta, és Toko­dal­tá­ró­ra vezet­te.

A két férfi 2019. ápri­lis 24-én az esti órák­ban 02 óra körü­li idő­ben Esztergom-Kertvárosban men­tek, egyi­kük egy ingat­lan előtt lepar­kolt, nyi­tott álla­po­tú sze­mély­gép­ko­csit meg­kí­sé­rel­te hasz­ná­lat­ba venni, de nem járt siker­rel. Ugyan­ez a férfi szin­tén az ingat­lan előtt nyi­tott álla­pot­ban lepar­kolt másik gép­jár­mű­vet a benne lévő indí­tó­kulccsal bein­dí­tot­ta, majd a gya­nú­sí­tot­tak a Lóga-tó mel­let­ti föld­út­ra for­dul­va men­tek, ahol gép­ko­csit veze­tő elkö­ve­tő az árok­ba haj­tott.

Az elkö­ve­tők 2019. ápri­lis 25-én 04.00 óra­kor ugyan­csak Esztergom-Kertvárosban az egyik ház udva­rán álló gép­jár­mű­vet a benne lévő indí­tó­kulccsal bein­dí­tot­ták, azzal elin­dul­tak, azon­ban a gép­ko­csi egy másik utcá­ban meg­állt, mert a sér­tett úgy ala­kí­tot­ta át a gép­ko­csit, hogy a gene­rá­tor önma­gá­tól ne tud­jon töl­te­ni.

A fér­fi­ak ezután Esztergom-Kertvárosban egy követ­ke­ző ingat­lan előtt lepar­kolt gép­ko­csit pró­bál­tak elvin­ni, de nem talál­ták meg a nap­el­len­ző mögé rej­tett indí­tó­kul­csot. Ezért a vád­lot­tak a szin­tén az ingat­lan előtt álló másik gép­ko­csi­ba száll­tak be, a jár­mű­ben tárolt indí­tó­kulcs segít­sé­gé­vel azt az egyik férfi bein­dí­tot­ta és azzal közö­sen Leány­vár­ra men­tek, ahol a gép­ko­csit egy fás-bokros terü­le­ten elrej­tet­ték.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sát 2019. ápri­lis 26. nap­ján ren­del­te el.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ra, vala­mint arra, hogy amennyi­ben a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rik, és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról, úgy  a bíró­ság az egyik fér­fit 2 év bör­tön­bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a másik fér­fit 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je.