Főoldal » Hírek » Letartóztatás kiskorúak elleni szexuális bűncselekmények miatti ügyben – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján letar­tóz­ta­tás­ba került egy férfi, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint – töb­bek között – egy fel­ügye­le­té­re bízott kis­ko­rút is abuzált.

A 2023-ban indult nyo­mo­zás­ban a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy férfi 2023 tava­szán, egy buda­pes­ti gyer­mek­ott­hon­ban a fel­ügye­le­té­re bízott kis­ko­rú­val – hatal­mi hely­ze­tét kihasz­nál­va – sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végzett.

Ezen túl a férfi azzal is meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó, hogy egy másik, a gyer­mek­ott­ho­non kívü­li kis­ko­rú isme­rő­sé­vel is több­ször vég­zett sze­xu­á­lis cse­lek­ményt. Ehhez bizal­mi viszonyt ala­kí­tott ki vele, sze­szes­ital­lal és kábí­tó­szer­rel kínál­ta, majd kihasz­nál­ta a  bódult álla­po­tát. A férfi egy alka­lom­mal, ami­kor a kis­ko­rú eluta­sí­tot­ta, meg is ütötte.

A fővá­ro­si rend­őrök őri­zet­be vet­ték a fér­fit és sze­xu­á­lis vissza­élés­sel, vala­mint kis­ko­rú sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak­kal és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel gya­nú­sí­tot­ták meg.

A nyo­mo­zás tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mé­nye­ket a tör­vény – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel – 5-től 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra, azzal az indok­kal, hogy a cse­lek­mé­nyek súlya, jel­le­ge, az elkö­ve­tés és a ter­helt körül­mé­nyei alap­ján mind a szökés-elrejtőzésnek, a bizo­nyí­tás befo­lyá­so­lá­sá­nak és a bűn­is­mét­lés­nek is fenn­áll a reá­lis veszélye.

A nyo­mo­zá­si bíró – oszt­va az ügyész­sé­gi állás­pon­tot – 1 hónap­ra elren­del­te a letar­tóz­ta­tást. A vég­zés egy­elő­re nem végleges.