Főoldal » Archív » Letartóztatás lett a gátlástalan jogsértések eredménye

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te egy 22 éves bün­te­tett elő­éle­tű férfi letartóztatását.

A Tisza­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság által foly­ta­tott nyo­mo­zás ada­tai sze­rint, a gya­nú­sí­tott 2019. május 05.-én, az esti órák­ban, Hejő­pa­pi­ban lévő laká­sán keres­te fel az isme­rő­sét, aki­vel egy koráb­bi konf­lik­tu­suk kap­csán szó­vál­tás­ba keve­red­tek, mely­nek során a gya­nú­sí­tott több alka­lom­mal ököl­lel arcon ütöt­te a fér­fit. Az üté­sek követ­kez­té­ben a sér­tett elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét és a föld­re esett, mire a gya­nú­sí­tott kihasz­nál­va, hogy a sér­tett nem tud ellen­ál­lást tanú­sí­ta­ni, a nad­rág­ja zse­bé­ből kivett  12.000 forint készpénzt.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit kifosz­tás bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ja, mely bűn­cse­lek­mény 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő férfi ellen – aki gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa alkal­má­val tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét - vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek illet­ve testi sér­tés és zak­la­tás miatt több másik bün­te­tő­el­já­rás is folya­mat­ban van.

A Tisza­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a gya­nú­sí­tott ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye, ezért a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­ről döntött.