Főoldal » Archív » Letartóztatás rablás és súlyos testi sértés miatt

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te egy 31 éves sal­gó­tar­já­ni férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki ivó­cim­bo­rá­ját rabol­ta ki, majd egy másik sze­mélyt is bán­tal­ma­zott.

A gya­nú­sí­tott 2019. októ­ber 9-én 22 óra után Sal­gó­tar­ján bel­vá­ro­sá­ban egy park­ban ita­lo­zott a sér­tet­tel és egy másik isme­rő­sé­vel. Ami­kor az ita­luk elfo­gyott, a gya­nú­sí­tott a sér­tett kerék­pár­já­hoz lépett azzal az ürüggyel, hogy elmegy és hoz még italt, de a sér­tett meg­fog­ta a bicik­li­jét, nem enged­te, hogy a férfi elvi­gye azt.

A sér­tett több­ször közöl­te a gya­nú­sí­tot­tal, hogy a kerék­pár­ját nem adja, azon­ban a ter­helt a kerék­pár eltu­laj­do­ní­tá­sa érde­ké­ben a sér­tet­tet több alka­lom­mal, ököl­lel arcon ütöt­te, miköz­ben folya­ma­to­san azt kia­bál­ta, hogy neki kell a bicik­li. A bán­tal­ma­zás során a gya­nú­sí­tott a sér­tett ruhá­za­tát meg­fog­va egy lakó­épü­let mögé húzta őt, majd ott is több alka­lom­mal, ököl­lel meg­ütöt­te. Az üté­sek­től a sér­tett a föld­re esett, és rövid időre esz­mé­le­tét veszí­tet­te.

Miu­tán a sér­tett magá­hoz tért és a föld­ről fel­kelt, azért hogy a továb­bi bán­tal­ma­zás­tól meg­me­ne­kül­jön és a bicik­li­jét se tulaj­do­nít­sa el a ter­helt, fel­aján­lot­ta neki, hogy a köze­li bank­nál kész­pénzt vesz fel a részé­re. A gya­nú­sí­tott és sér­tett a bank­au­to­ma­tá­hoz men­tek, a sér­tett úgy tett, mint­ha kész­pénzt venne fel, majd átadott a gya­nú­sí­tott­nak 13.000,- Ft-ot.

A gya­nú­sí­tott a kapott pénz­zel nem elé­ge­dett meg, a park­ba vissza­ér­ve ismét el akar­ta tulaj­do­ní­ta­ni a sér­tett kerék­pár­ját, azt meg­fog­ta azzal a szán­dék­kal, hogy elvi­szi. A sér­tett ezt nem enged­te, ezért újra ököl­lel, több alka­lom­mal arcon ütöt­te őt a ter­helt, és ami­kor a sér­tett a kerék­párt elen­ged­te, azzal a hely­szín­ről elhaj­tott. A sér­tett a bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben az orvo­si ada­tok sze­rint arc­csont­tö­rést szen­ve­dett, míg kerék­pár­ja lefog­la­lás­sal meg­té­rült.

A fenti cse­lek­mény más­nap­ján reg­gel a ter­helt az egyik sal­gó­tar­já­ni busz­meg­ál­ló­nál ittas álla­pot­ban bán­tal­ma­zott egy sze­mélyt, őt min­den előz­mény nél­kül ököl­lel, két alka­lom­mal az arcán illet­ve az orrán meg­üt­ve. Az üté­sek alkal­ma­sak vol­tak 8 napon túli gyógy­tar­ta­mú csont­tö­ré­ses sérü­lés oko­zá­sá­ra is, mely­nek elma­ra­dá­sa a vélet­len­nek volt csak köszön­he­tő.

A gya­nú­sí­tott több­ször volt már bün­tet­ve vagyon, illet­ve sze­mély elle­ni erő­sza­kos és köz­rend elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. Állan­dó mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zik, ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat. A rövid idő­szak alatt elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek, azok elkö­ve­té­sé­nek módja és a gya­nú­sí­tott elő­éle­te miatt a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben a bíró­ság egy hónap­ra elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát.