Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Letartóztatás sorozatlopások miatt- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a 25 éves fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki fia­tal­ko­rú tár­sá­val köve­tett el soro­za­tos lopásokat.

A férfi 2020. július-augusztus hónap­ja­i­ban ötször lopott Sal­gó­tar­ján­ban, több­ször egy fia­tal­ko­rú tár­sá­val együtt. Mind a mód­sze­re­ik, mind a zsák­mány vál­to­za­tos volt: a kisze­melt ingat­la­nok­ba úgy­ne­ve­zett dolog elle­ni erő­szak­kal vagy besur­ran­va jutot­tak be cipőt, fűka­szát, pénz­zé tehe­tő fém­áru­kat zsák­má­nyol­va, de volt olyan ingat­lan, ahon­nan az ajtót vit­ték maguk­kal, más­hol pedig az épü­let­ről szag­gat­tak le lemez­pro­fi­lo­kat. A lopá­si cse­lek­mé­nyek­kel 5.000 forint és 105.000 forint közöt­ti káro­kat okoz­tak alkalmanként.

Végül a gya­nú­sí­tott 2020. augusz­tus 29-én este Sal­gó­tar­ján­ban az egyik ital­bolt­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy fér­fi­vel, köl­csö­nö­sen dula­kod­ni kezd­tek egy­más­sal, majd a föld­re kerül­ve bir­kóz­tak. A dula­ko­dás köz­ben a gya­nú­sí­tott több alka­lom­mal ököl­lel, majd egy szék­kel meg­ütöt­te a másik férfit.

A gya­nú­sí­tot­tat öt rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás, vala­mint garáz­da­ság miatt von­ták eljá­rás alá. A férfi nem tar­tóz­ko­dott állan­dó beje­len­tett lak­cí­mén, a ható­ság több­szö­ri meg­ke­re­sé­sé­re sem volt fel­lel­he­tő, tar­tóz­ko­dá­si helye isme­ret­len volt, a fel­ku­ta­tá­sá­ra tett intéz­ke­dé­sek sem vezet­tek ered­mény­re, ezért az ügyész­ség indít­ványt tett a letartóztatására.

Az indít­vány alap­ján a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, szö­ké­sé­nek, elrej­tő­zé­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság elren­del­te a férfi letartóztatását.