Főoldal » Archív » Letartóztatása ellenére továbbra is igénybe vette az ápolási díjat - vádemelés

A Sze­gedi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a megye­be­li kis­te­le­pü­lé­sen élő fér­fi­val szem­ben, aki a letar­tóz­ta­tá­sa előtt két nap­pal meg­ítélt kiemelt ápo­lá­si díjat tovább­ra is igény­be vette, és ezzel az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek 143.000 forint kárt okozott.

A vád­irat sze­rint a Csong­rád Megyei Kor­mány­hi­va­tal Makói Járá­si Hiva­ta­la a 2017. már­ci­us 3. nap­ján kelt hatá­ro­za­tá­val álla­pí­tott meg a fér­fi­nak havi 55.800 forint kiemelt ápo­lá­si díjra való jogo­sult­sá­got, gyer­me­ke ápo­lá­sá­ra tekin­te­tet­tel. A hatá­ro­zat tar­tal­maz­ta azon figyel­mez­te­té­se­ket, melyek sze­rint a jogo­sult­ság fel­té­te­le­i­ben való lénye­ges vál­to­zá­so­kat 15 napon belül be kell jelen­te­ni, vala­mint a jogo­sult­sá­got meg kell szün­tet­ni, ha az ápo­lást végző sze­mély a köte­le­zett­sé­gét nem tel­je­sí­ti. A hatá­ro­za­tot a férfi, és az élet­tár­sa is átvette.

Az ápo­lá­si díjra vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek sze­rint meg kell szün­tet­ni annak az ellá­tás­ra való jogo­sult­sá­gát, aki letar­tóz­ta­tás­ba kerül, illet­ve aki sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti. 

A fér­fit 2017. már­ci­us 6. nap­ján őri­zet­be vet­ték, két nap múlva letar­tóz­tat­ták, majd 2019. novem­be­ri jog­erős elíté­lé­sé­ig letar­tóz­ta­tás­ban volt, azt köve­tő­en pedig a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töl­töt­te. Az ápo­lá­si díj­jal kap­cso­la­tos jogo­sult­ság lénye­ges körül­mé­nyé­ben beállt, és az ápo­lá­si köte­le­zett­ség tel­je­sí­té­sét aka­dá­lyozó vál­to­zás­ról sem a férfi, sem pedig az ápo­lá­si díjat letar­tóz­ta­tá­sa alatt fel­ve­vő élet­tár­sa beje­len­tés nem tett. 

A járá­si hiva­tal 2017. júni­u­sá­ban álla­pí­tot­ta meg azt, hogy a férfi ápo­lá­si díjra nem jogo­sult, és az idő­ará­nyo­san jogo­sult­ság nél­kül folyó­sí­tott 143.964 forint vissza­fi­ze­té­sét ren­del­te el a folyó­sí­tás meg­szün­te­té­se mel­lett. A fenti össze­gű, az álla­mi költ­ség­ve­tést ért kár vissza­fi­ze­té­sé­re nem került sor.

A fér­fi­val és az élet­társával szem­ben az ügyész­ség szo­ci­á­lis jut­ta­tás­sal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat, ame­lyet a férfi vissza­eső­ként köve­tett el. 

A vádlottak bűnös­sé­gé­ről a Sze­gedi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni. Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben elzá­rás, míg a nővel szem­ben jóvá­té­te­li munka kisza­bá­sá­ra tett indítványt.