Főoldal » Archív » Letartóztatását indítványozta a főügyészség a kecskeméti szórakozóhely előtt késelő olasz férfinak

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy 48 éves olasz férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2018. novem­ber 4-én, haj­nal­ban, egy kecs­ke­mé­ti szó­ra­ko­zó­hely előtt élet­ve­szé­lye­sen meg­ké­selt egy fér­fit. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint az olasz állam­pol­gár férfi 2018. novem­ber 4-ére vir­ra­dó éjsza­ka egy kecs­ke­mé­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen tar­tóz­ko­dott, ahol tett­le­ges­sé­gig faju­ló konf­lik­tus­ba került az egyik ven­dég­gel. Emi­att a biz­ton­sá­gi őrök az olasz fér­fit haj­na­li 3 óra­kor kive­zet­ték a szó­ra­ko­zó­hely elé. Ekkor ment ki az utcá­ra több más ven­dég is, köz­tük az ügy sér­tett­je, aki a benti konf­lik­tus­ban nem vett részt.

Az olasz férfi az utcán neki­tá­madt a sér­tett­nek, és köz­tük dula­ko­dás ala­kult ki. Ennek során a gya­nú­sí­tott egy kés­sel meg­vág­ta a sér­tett nya­kát, illet­ve rajta továb­bi könnyebb sérü­lé­se­ket ejtett. A sér­tett nya­ká­nak bal olda­lán lévő metszett-vágott sérü­lés azon­ban élet­ve­szé­lyes volt, ezért men­tő­vel kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol megműtötték.

Az olasz férfi a kése­lés után a gép­ko­csi­já­val elhaj­tott, és egy Kis­kun­fél­egy­há­za kül­te­rü­le­tén lévő ingat­lan­ba távo­zott. A rend­őrök a kése­lőt mint­egy 2 órá­val a cse­lek­mény után elfog­ták és őri­zet­be vet­ték. A férfi a sze­mé­lyes tár­gya­it és a ruhá­za­tát össze­cso­ma­gol­va éppen elhaj­ta­ni készült, ami­kor az intéz­ke­dő rend­őrök elfog­ták. A nyo­mo­zók a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként és kez­de­mé­nyez­ték a letar­tóz­ta­tá­sát is.

Az ügyész­ség sze­rint a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sa azért indo­kolt, mert az állan­dó magyar­or­szá­gi kötő­dés­sel nem bíró, romá­ni­ai lakó­he­lyű gya­nú­sí­tott ese­té­ben a bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt tar­ta­ni kell attól, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a ható­sá­gok elől elszök­ne, elrej­tőz­ne. Ezen kívül tar­ta­ni kell attól is, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a gya­nú­sí­tott a még ki nem hall­ga­tott tanú­kat jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ná, bizo­nyí­tá­si esz­közt rej­te­ne el vagy sem­mi­sí­te­ne meg, és ezzel a bizo­nyí­tást megnehezítené.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 2018. novem­ber 6-án fog dön­te­ni a főügyész­ség indítványáról.