Főoldal » Archív » Letartóztatását indítványozta az ügyészség a sikkasztással gyanúsított ügyvédnek

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te annak a sze­ge­di ügy­véd­nek, aki a gyanú sze­rint 2018 júni­u­sa és augusz­tu­sa között ügy­fe­lek által átadott pénz­össze­ge­ket sik­kasz­tott el.

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tő három ügy­fél­től vett át pén­ze­ket ingat­lan adás­vé­tel kap­csán, mind­há­rom eset­ben az ügy­vé­di letét­be átadott pénz kizá­ró­lag az adás­vé­tel érde­ké­ben volt fel­hasz­nál­ha­tó. A felek azt is kikö­töt­ték, hogy har­ma­dik sze­mély részé­re kifi­ze­tést az ügy­véd csak az ügy­fél írás­be­li enge­dé­lyé­vel tehet. A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott az ügy­fe­lek által átutalt 38 mil­lió forin­tot, 27 mil­lió forin­tot és 3,3 mil­lió forin­tot nem a meg­ál­la­po­dás­ban fog­lal­tak­ra for­dí­tot­ta, hanem saját cél­ja­i­ra hasz­nál­ta fel.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, szö­kés, elrej­tő­zés, bűn­is­mét­lés veszé­lye, vala­mint annak a veszé­lye miatt, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a gya­nú­sí­tott a bizo­nyí­tá­si eljá­rás veszé­lyez­te­té­sé­re töre­ked­het­ne.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­ról a mai napon ülé­sen fog dön­te­ni.