Főoldal » Archív » Letartóztatását indítványozta az ügyészség a tordasi kábítószer-kereskedőknek - VIDEÓVAL

A Fejér Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re, keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a három fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik 2020. júni­us 4-én, Tor­da­son kábí­tó­szert állí­tot­tak elő azért, hogy értékesítsék.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak a tor­da­si ingat­lan alag­so­rá­ban külön­bö­ző cél­szer­szá­mok­kal kábí­tó­szer gyár­tá­sá­ra ren­dez­ked­tek be. A szerb állam­pol­gár­sá­gú gya­nú­sí­tott a társa meg­bí­zá­sá­ból 40 liter folyé­kony metam­fe­ta­mint és egyéb, a kábí­tó­szer készí­té­sé­hez szük­sé­ges mint­egy 100 liter anya­got szer­zett meg, ame­lye­ket Tor­das­ra szál­lí­tott a két társa kísé­re­té­ben. A gya­nú­sí­tot­tak az ingat­lan­ba vit­ték az anya­go­kat, a szerb állam­pol­gár meg­kezd­te az amfe­ta­min elő­ál­lí­tá­sát, ami­kor a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­nen tar­tott intéz­ke­dés kere­té­ben lelep­lez­te őket.

A cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel, – amely 5 évtől 20 évig, vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés – fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye. Ala­po­san lehet tar­ta­ni továb­bá attól, hogy a gya­nú­sí­tot­tak össze­be­szé­lés­sel, a bizo­nyí­té­kok meg­sem­mi­sí­té­sé­vel veszé­lyez­tet­nék az eljá­rás sike­res lefolytatását.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát. A dön­tés az egyik gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban vég­le­ges, míg két ter­helt fellebbezett.

A Rend­őr­ség vide­ó­fel­vé­telt is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/300-millio-forint-erteku-metamfetamint-talaltak