Főoldal » Hírek » Letartóztatását indítványozta Bács-Kiskun Megyei Főügyészség a napszámosát agyonverő férfinak - rendőrségi fotóval

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2021. októ­ber 24-én, egy Kis­kun­ha­las kör­nyé­ki köz­ség­ben úgy meg­ver­te a nap­szá­mo­sát, hogy a sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt meghalt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2021. októ­ber 24-én, dél­után, egy Kis­kun­ha­las kör­nyé­ki köz­ség­ben lévő tanyá­ján a nála nap­szá­mos­ként dol­go­zó sér­tet­tet itta­san olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta, hogy a sér­tett a verés miatt a hely­szí­nen meg­halt. A bán­tal­ma­zás oka jelen­leg nem ismert.

A sér­tett a verés miatt több csont­tö­ré­ses sérü­lést szen­ve­dett, halá­lát bor­da­tö­rés miatt kiala­ku­ló lég­mell és lég­zé­si elég­te­len­ség okozta.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói 2021. októ­ber 27-én elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a nap­szá­mo­sát bán­tal­ma­zó fér­fit. A rend­őrök ember­ölés bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként és kez­de­mé­nyez­ték a letar­tóz­ta­tá­sát is.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, mert a bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt alap­pal tar­ta­ni kell attól, hogy a férfi a ható­sá­gok elől meg­szök­ne, elrej­tőz­ne. Ezen kívül az is meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tott az eljá­rás részt­ve­vő­i­nek meg­fé­lem­lí­té­sé­vel vagy jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­val, tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­köz elrej­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né. Végül az ember­ölést egy fel­füg­gesz­tett bör­tön hatá­lya alatt elkö­ve­tő gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés veszé­lye is indokolja.

A főügyész­ség indít­vá­nyá­ról a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dönteni.

A gya­nú­sí­tott elfo­gá­sá­ról kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény fotó­val az aláb­bi­ak­ban érhe­tő el: Ember­ölés Pir­tón – őri­zet­ben a gya­nú­sí­tott | A Magyar Rend­őr­ség hiva­ta­los hon­lap­ja (police.hu)