Főoldal » Archív » Letartóztatták a gyerek kirablásával gyanúsított jánoshalmi férfi

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­vá­nyoz­ta egy jános­hal­mi férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint 2020. feb­ru­ár 10-én János­hal­mán kés­sel fenye­get­ve rabolt ki egy gyer­mek­ko­rú fiút és más bűn­cse­lek­mé­nye­ket is elkövetett.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2020. feb­ru­ár 10-én, este, János­hal­mán meg­lá­tott egy fiút, aki egy bolt előtt az édes­any­ját várta. A férfi elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi a fiú kerék­pár­ját, meg­fog­ta a bicik­li cso­mag­tar­tó­ját és meg­pró­bál­ta elven­ni. A gyer­mek­ko­rú sér­tett ellen­állt, ekkor a gya­nú­sí­tott közöl­te vele, hogy kés van nála, köz­ben a kést a sér­tett által is lát­ha­tó módon a kezé­ben tar­tot­ta. Ekkor oda­ért a fiú anyja, aki a gyer­me­két félt­ve szólt, hogy adja oda a kerék­párt. A gya­nú­sí­tott így meg­sze­rez­te a kerék­párt és azzal a hely­szín­ről elhajtott.

Ezen a napon a férfi a rab­lás előtt más bűn­cse­lek­mé­nye­ket is elkö­ve­tett. Zavart álla­pot­ban sétált az utcán, majd isme­ret­len okból meg­ra­ga­dott egy kerék­pá­ro­zó fia­tal­em­bert és lerán­tot­ta a föld­re. Ordí­toz­ni kez­dett és a kezé­ben lévő kés­sel fenye­ge­tődz­ve a sér­tet­tet a föl­dön leszo­rít­va tar­tot­ta. Egy­szer fenye­ge­tő­en a sér­tett irá­nyá­ba szúrt, ekkor a fia­tal­em­ber­nek sike­rült a fogás­ból kisza­ba­dul­ni és elme­ne­kült a hely­szín­ről. Ezután a gya­nú­sí­tott a sér­tett kerék­pár­ját ellop­ta és isme­ret­len hely­re vitte.

A kis­kun­ha­la­si rend­őrök a fér­fit még feb­ru­ár 20-án elfog­ták, őri­zet­be vet­ték és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás, garáz­da­ság és kifosz­tás bűn­tet­te miatt. A rend­őrök kez­de­mé­nyez­ték a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát is.

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, ugyan­is a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt tar­ta­ni kell attól, hogy a ható­sá­gok elől meg­szök­ne, elrej­tőz­ne. Ezen kívül a bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott ese­té­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye is a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indokolja.

A Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 2020. feb­ru­ár 12-én az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság vég­zé­se ellen senki sem fellebbezett.