Főoldal » Hírek » Letartóztatásba került a lopott gépkocsival a Dunába hajtó férfi - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán, a bíró­ság elren­del­te annak a 24 éves fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki Rom­hány­ban ello­pott egy gép­ko­csit, majd Vácon - az őt üldö­ző rend­őrök elől mene­kül­ve - a Duná­ba haj­tott vele.

A férfi 2021. augusz­tus 29-ére vir­ra­dó éjjel Rom­hány köz­ség­ben fel­fe­de­zett egy a tulaj­do­nos által koráb­ban nyit­va felej­tett kocsit, amely­ben az indí­tó­kulcs is benne maradt. A gép­ko­csit elvet­te, amellyel 1.000.000 Ft kárt okozott.

A lopott jár­mű­vet Mono­ron kíván­ta elrej­te­ni, azon­ban 2021. augusz­tus 29-én 10 óra körül Rét­sá­gon egy rend­őr­jár­őr ész­lel­te és meg­kí­sé­rel­te meg­ál­lí­ta­ni. A férfi nem állt meg, hanem nagy sebes­ség­re gyor­sí­tott és mene­kül­ni kez­dett a meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zést hasz­ná­ló rend­őrök elől.

Vácon a jármű egyik gumi­ab­ron­csa defek­tes lett, ezért - abból a cél­ból, hogy a sze­mély­gép­ko­csit elrejt­se - a férfi a Duná­ba haj­tott. Ezután tovább mene­kült, Csö­rö­gön, Diós­je­nőn, végül Sió­fo­kon rej­tő­zött el a nyo­mo­zó ható­ság elől.

A férfi úgy vezet­te a sze­mély­gép­ko­csit, hogy őt a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság enge­dély nél­kü­li veze­tés sza­bály­sér­tés elkö­ve­té­se miatt koráb­ban eltil­tot­ta a jár­mű­ve­ze­tés­től. Elle­ne több más eljá­rás folyik jelen­leg is, jármű önké­nyes elvé­te­le, illet­ve közokirat-hamisítás miatt.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit lopás bűn­tet­te és eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés miatt őri­zet­be vette. A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség - a jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben - indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, amit a nyo­mo­zá­si bíró el is rendelt.