Főoldal » Archív » Letartóztatásba került a mezőberényi sorozatbűnöző

A Béké­si Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te annak a 20 éves mező­be­ré­nyi fér­fi­nak, aki ellen hét vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény miatt folyik nyo­mo­zás a rend­őr­sé­gen.

A fia­tal férfi 2019. júni­us 17-én a reg­ge­li órák­ban a Mező­be­rény, Vész­tői úton talál­ha­tó egyik ingat­lan kapu­be­já­ró­já­ban a vas­cső­höz lelán­colt 15.000 forint érté­kű bir­kát ellop­ta, majd azt 5.000 forin­tért elad­ta. A rend­őr­ség a jószá­got lefog­lal­ta és vissza­ad­ta a sér­tett­nek, így a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár meg­té­rült.

A férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak a kez­de­mé­nye­zé­sé­re azért került sor, mert bár a fenti cse­lek­mény cse­ké­lyebb súlyú, azon­ban koráb­ban már négy alka­lom­mal volt bün­tet­ve vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, és jelen­leg is hat hason­ló cse­lek­mény miatt folyik vele szem­ben nyo­mo­zás. A férfi mun­ká­val nem ren­del­ke­zik, jelen­leg bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ből tart­ja fenn magát, így vele szem­ben fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja elfo­gad­ta az ügyész­ség érve­lé­sét, és a férfi letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te.