Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a 19 éves litván embercsempészt - rendőrségi videóval - a Békés Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta a Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség egy 19 éves Lit­vá­ni­á­ban élő, lit­ván állam­pol­gár­sá­gú férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A fia­tal pén­zért segít­sé­get nyúj­tott össze­sen 25 fő kül­föl­di – 17 fő indi­ai és 8 fő bang­la­de­si – állam­pol­gár­nak abban, hogy 2023. már­ci­us 27-én, éjjel ille­gá­li­san, a zöld­ha­tá­ron keresz­tül átlép­jék a Bat­to­nyai Határ­ren­dé­sze­ti Kiren­delt­ség­hez tar­to­zó román-magyar állam­ha­tárt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a lit­ván férfi a kül­föl­di állam­pol­gá­ro­kat 2023. már­ci­us 27-én, este, Romá­nia terü­le­tén, Temes­vá­ron beszál­lí­tot­ta az álta­la veze­tett, oszt­rák honos­sá­gú kis­te­her­gép­jár­mű utas­te­ré­be. Az elkö­ve­tő a mig­rán­so­kat a gép­jár­mű­vel a határ­őri­ze­ti szer­vek meg­ke­rü­lé­sé­vel, a román-magyar állam­ha­tárt meg nem enge­dett módon, a zöld hatá­ron átlép­ve Magyar­or­szág terü­le­té­re szál­lí­tot­ta, majd meg­in­dult velük az ország bel­se­je felé.

A Bat­to­nyai Határ­ren­dé­sze­ti Kiren­delt­ség jár­őrei 2023. már­ci­us 27-én 23 óra előtt­Me­ző­he­gyes kül­te­rü­le­tén, a 4444. számú úton intéz­ked­tek a fér­fi­val szem­ben, majd  őt, és a mig­rán­so­kat a Bat­to­nyai Határ­ren­dé­sze­ti Kiren­delt­ség hiva­ta­los helyi­sé­gé­be elő­ál­lí­tot­ták.

A kül­föl­di­ek útját Romá­ni­á­ból Olasz­or­szág­ba ember­csem­pé­szek szer­vez­ték, akik­nek ezért 3.000 és 3.500 euró közöt­ti össze­ge­ket fizet­tek. A ter­helt a szál­lí­tá­sért a meg­bí­zó­já­tól 500 euró pénz­össze­get kapott volna, ami­kor a mig­rán­so­kat Buda­pest­re szál­lít­ja.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, a bizo­nyí­tás veszé­lyez­te­té­se, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt 1 hónap­ra elren­del­te.

A rend­őr­ség által készí­tett videó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/25-hatarserto-egy-kisteherautoban