Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a 30 migránst szállító embercsempész - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Rend­őri ellen­őr­zés során 30 ille­gá­lis beván­dor­lót talál­tak egy teher­au­tó­ban, mely­nek sofőr­jét az ember­csem­pé­szés súlyo­sab­ban minő­sü­lő ese­té­vel gya­nú­sít­ja a Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság, s aki­nek letar­tóz­ta­tá­sá­ra a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség a mai napon tett indítványt.

A nyo­mo­zás ada­tai alap­ján az 51 éves férfi 2020. novem­ber 19-én, a magyar-szerb határ­nál egy for­ga­lom­ból kivont pony­vás teher­gép­ko­csi­ra mint­egy 9,5 m²-es rak­te­ré­be 30, magát több­sé­gé­ben szír­nek valló mig­ránst, köz­tük 27 fér­fit, két nőt és egy gyer­me­ket vett fel, akik elő­ző­leg ille­gá­li­san lép­ték át a szerb-magyar határt. Vol­tak közü­lük, akik elmon­dá­suk sze­rint lét­rán mász­tak át a határt védő kerítésen.

A gya­nú­sí­tott férfi a teher­gép­ko­csi­val Auszt­ri­á­ba vitte volna a szűk rak­tér­be a föl­dön ülve bezsú­folt ille­gá­lis beván­dor­ló­kat, ám a 8-as számú főúton, Vár­pa­lo­ta köze­lé­ben a rend­őrök meg­ál­lí­tot­ták. A rak­tér­ben szo­ron­gó mig­rán­sok­kal egy kölyök­ku­tya is uta­zott, melyet a gya­nú­sí­tott a saját­já­nak vallott.

A gya­nú­sí­tott ter­hé­re rótt, a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény 5 évtől 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­sel is büntethető.

A férfi letar­tóz­ta­tá­sát a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány alap­ján egy hónap­ra elrendelte.

A rend­őr­ség által koráb­ban kiadott – fény­ké­pet is tar­tal­ma­zó – köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/embercsempesz-es-illegalis-migransok-rendorkezen-1