Főoldal » Archív » Letartóztatásban a balassagyarmati emberölés gyanúsítottja

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség ember­ölés és kifosz­tás bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt indít­vá­nyoz­ta egy 39 éves buda­pes­ti férfi letar­tóz­ta­tá­sát, a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re tekin­tet­tel, és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érdekében. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a sér­tett és az elkö­ve­tő hosszabb ideje ismer­ték egy­mást, 2018. októ­ber 2-án is együtt ita­loz­tak. Az éjsza­ka folya­mán szó­vál­tás­ba keve­red­tek, és emi­att már az utcán kiala­kult közöt­tük kisebb dulakodás.

A kora haj­na­li órák­ban a sér­tett édes­any­já­nak a laká­sá­ra men­tek, ahol a gya­nú­sí­tott tovább bán­tal­maz­ta az isme­rő­sét, és a véde­ke­zés­re kép­te­len férfi nya­ká­ból a nyak­lán­cát is elvet­te. A sér­tett az őt ért bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ame­lyek miatt a későb­bi­ek­ben a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát – a szö­kés, elrej­tő­zés veszély­re tekin­tet­tel - egy hónap­ra elren­del­te. A bíró­ság vég­zé­se ellen a gya­nú­sí­tott és védő eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés, az ügyész a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett. A bíró­ság vég­zé­se a fel­leb­be­zé­sek­re tekin­tet nél­kül végrehajtható.