Főoldal » Archív » Letartóztatásban a bolgár embercsempész

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság egy hónap idő­tar­tam­ra letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a bol­gár fér­fit, aki a múlt hét csü­tör­tö­kön pró­bált meg két albán fér­fit Magyar­or­szág terü­le­té­re csempészni.

A gyanú sze­rint a férfi 2018. novem­ber 15-én reg­gel 5 óra­kor jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a Rösz­ke Autó­tó­pá­lya Határ­át­ke­lő­he­lyen az álta­la veze­tett gép­ko­csi­val, amely­ben két utas tar­tóz­ko­dott. A belé­pés során a gya­nú­sí­tott átadott az eljá­ró rend­őr­nek a saját­ján kívül két olyan ere­de­ti mace­dón magán­út­le­ve­let, ame­lyek­kel az uta­sok jog­sze­rű belé­pé­sét kíván­ta iga­zol­ni. A gya­nú­sí­tott ezt meg­elő­ző­en a határ­hoz köze­lít­ve arra uta­sí­tot­ta az uta­sa­it, hogy az albán útle­ve­le­i­ket rejt­sék el, egy­ide­jű­leg átad­ta részük­re a két mace­dón útle­ve­let, ame­lye­ket a későb­bi­ek­ben tőlük vissza­kért annak érde­ké­ben, hogy az eljá­ró rend­őr­nek átadja.

A gyanú sze­rint a vád­lott fenti cse­lek­mé­nyé­vel segít­sé­get nyúj­tott a két albán mig­ráns­nak azért, hogy a magyar-szerb határt a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel átlép­jék azzal, hogy őket a határ­át­ke­lő­hely­hez szál­lí­tot­ta, Magyar­or­szág terü­le­té­re behoz­ta, ille­tő­leg a belé­pé­sük érde­ké­ben a részük­re más nevé­re kiál­lí­tott útle­ve­le­ket biz­to­sí­tott. Mind­eze­ken túl­me­nő­en az ere­de­ti mace­dón útle­ve­le­ket a mig­rán­sok sze­mély­azo­nos­sá­gá­nak iga­zo­lá­sa végett az útle­vél­ke­ze­lő­nek átad­ta, így más nevé­re szóló való­di köz­ok­ira­to­kat is felhasznált.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te, vala­mint közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán indít­vá­nyoz­ta a bol­gár férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelését.

A nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elren­del­te a kény­szer­in­téz­ke­dést azzal, hogy a hatá­ro­zat nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.