Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a borsodi nő, aki megrúgott és megkarmolt egy rendőrt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, könnyű testi sér­tés, vala­mint becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt nyo­moz a 40 éves nő ellen. Az elkö­ve­tő a magas­sar­kú csiz­má­já­val oko­zott sérü­lést egy rend­őr­nek.

A rend­őrök a nőt 2022. már­ci­us 8-án, este, garáz­da­ság sza­bály­sér­té­se miatt elő­ál­lí­tot­tak a Tisza­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a nő a meg­hall­ga­tá­sa­kor szid­ta az eljá­rás veze­tő­jét, majd meg­ta­gad­ta a jegy­ző­könyv alá­írá­sát, ezért ható­sá­gi tanút kel­lett alkal­maz­ni. Ami­kor a tanú köze­le­dett, a nő a szék­ről fel­ugor­va fenye­ge­tő­en meg­in­dult felé, ezért az őrzést végző rend­őr a nő kezét meg­fog­va a szék­re akar­ta vissza­ül­tet­ni. Ekkor a gya­nú­sí­tott ráfo­gott az őrmes­ter jobb kezé­re, és kéz­fe­jé­be a kör­me­it bele­mé­lyesz­tet­te.

A gya­nú­sí­tott az agresszív maga­tar­tás­sal fel­szó­lí­tás elle­né­re sem hagyott fel, hanem cél­zot­tan a rend­őr boká­ja felé rúgott. Miu­tán az őrmes­ter az elkö­ve­tőt testi kény­szer alkal­ma­zá­sá­val a föld­re vitte, a nő háton fekve a magas­sar­kú csiz­má­já­val több­ször a rend­őr lába és ágyé­ka felé rúgott. Ezt köve­tő­en a rend­őrök a nőt az elő­ál­lí­tó helyi­ség­hez kísér­ték, aki has­tá­jé­kon bele­ha­ra­pott az egyik rend­őr­be.

A gya­nú­sí­tott maga­tar­tá­sa foly­tán a rend­őr nyolc napon belül gyó­gyu­ló, a láb­szá­rán 23 cen­ti­mé­te­res vonal­sze­rű seb­zé­ses, míg a kéz­fe­jén több fel­szí­nes hám­hor­zso­lá­sos sérü­lést szen­ve­dett.

A nyo­mo­zó ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az alko­hol­fo­gyasz­tás­hoz kap­cso­ló­dó bűn­cse­lek­mé­nyek miatt bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tőt, aki tizen­egy­szer sze­re­pel a sza­bály­sér­té­si nyil­ván­tar­tás­ban és jelen­leg is bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt áll.

Az őri­zet­ben lévő nőt – aki tagad – az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság letar­tóz­tat­ta.