Főoldal » Archív » Letartóztatásban a családját bántalmazó férfi

A Béké­si Járá­si Ügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt kez­de­mé­nyez­te egy 32 éves mező­be­ré­nyi férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki válo­ga­tott módon bán­tal­maz­ta 3 és 7 éves gyer­me­ke­it, vala­mint  a fele­sé­gét is.

A házas­pár­nak hat kis­ko­rú gyer­me­ke van, ezek közül ötöt a ható­sá­gok kiemel­tek a csa­lád­ból és csak egy gyer­me­ket nevel­tek saját ház­tar­tá­suk­ban. Ugyan­ak­kor a ható­ság enge­dé­lyez­te szá­muk­ra, hogy haza­gon­do­zás kere­té­ben gyer­me­ke­i­ket meg­ha­tá­ro­zott idő­szak­ra maguk­hoz vegyék, így 2020. janu­ár 17-31. között vala­mennyi gyer­mek a házas­pár mező­be­ré­nyi ott­ho­ná­ban tartózkodott.

A mun­ka­nél­kü­li férfi - aki egész nap szá­mí­tó­gé­pes játé­ko­kat ját­szott - agresszí­ven visel­ke­dett a gyer­me­kek­kel és fele­sé­gé­vel, napi szin­ten ter­ro­ri­zál­ta, több­ször és külön­fé­le módon bán­tal­maz­ta őket. Így az egyik 3 éves kis­fi­út több­ször azzal bün­tet­te, hogy nem hagy­ta éjsza­ka alud­ni, kéz­fe­jét és lábát egy légy­csa­pó­val egy­más után több­ször, szám­ta­lan alka­lom­mal nagy erő­vel meg­ütöt­te, majd fel­kap­ta és előbb a föld­höz vágta, majd a szek­rény­nek dobta a gyer­me­ket. Ezen bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a kis­gyer­mek 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de a bán­tal­ma­zás – annak mód­já­ra, ere­jé­re és a test­szer­te kelet­ke­zett sérü­lé­sek­re figye­lem­mel – alkal­mas volt súlyo­sabb sérü­lé­sek elő­idé­zé­sé­re is.

A férfi a fenti idő­szak­ban egy másik gyer­me­ket, egy 7 éves kis­fi­út úgy arcon ütött, hogy a szeme alatt bevér­zés kelet­ke­zett, a tenye­rét kés­sel meg­szúr­ta, cipő­vel pedig úgy arcon ütöt­te, hogy a gyer­mek­nek vér­zett az orra.

A férfi a fele­sé­gét sem kímél­te: test­szer­te meg­ütöt­te, meg­rúg­ta, a fejét a fal­nak verte. A nő és gyer­me­kei úgy tud­tak kime­ne­kül­ni a lakás­ból, hogy a férfi 2020. janu­ár 31-én dél­előtt áram­ütést szen­ve­dett és a mentő elszállította.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­nak veszé­lye miatt került sor, mivel alap­pal lehet tar­ta­ni attól, hogy az agresszív férfi a bán­tal­ma­zá­sok foly­tán féle­lem­ben tar­tott házas­tár­sá­nak meg­fé­lem­lí­té­sé­vel a bizo­nyí­tá­si eljá­rás ered­mé­nyét veszé­lyez­tet­né, ille­tő­leg a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennállt.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elrendelte.