Főoldal » Archív » Letartóztatásban a családtagjait bántalmazó gyanúsított

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a kap­cso­la­ti erő­szak elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tott vár­pa­lo­tai fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki 2018 óta rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta édes­any­ját és élettársát.

A férfi közös lakás­ban élt édes­any­já­val és élet­tár­sá­val. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint ittas álla­pot­ban édes­any­ját heti, élet­tár­sát szin­te napi rend­sze­res­ség­gel bán­tal­maz­ta, a haju­kat tépte, rán­gat­ta, búto­rok­nak lökte vagy egy kezé­be kerü­lő tárggyal ütöt­te őket.

Az erő­sen ittas gya­nú­sí­tott 2020. feb­ru­ár végén édes­any­ját egy szek­rény­nek lökte, majd néhány nap­pal később min­den elő­ze­tes ok nél­kül ismét rátá­madt, és olyan erő­vel lökte a kony­ha­asz­tal sar­ká­nak, hogy az asszony töré­ses sérü­lést szen­ve­dett. Az édes­anya félve a fiá­tól, nem mert fel­je­len­tést tenni elle­ne. Az ese­tet köve­tő pár nap eltel­té­vel a gya­nú­sí­tott ismét bán­tal­maz­ta édes­any­ját, aki­nek ez alka­lom­mal a hom­lo­ka sérült. A gya­nú­sí­tot­tal szem­ben ekkor indult meg a büntetőeljárás.

A beszer­zett ada­tok sze­rint a férfi élet­tár­sát 2020. már­ci­us köze­pén egy base­ball ütő­vel bán­tal­maz­ta, melyet köve­tő­en az asszony napo­kig alig tudott lábra állni.

2020. ápri­lis 16-án a férfi tudo­mást szer­zett róla, hogy a sér­tet­tek az elle­ne folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás­ban val­lo­mást tet­tek, ezért rájuk támadt, édes­any­já­val pedig azt is közöl­te, örül­jön, hogy nem rug­dal­ja meg.

A járá­si ügyész­ség a tanúk meg­fé­lem­lí­té­se, így a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se, illet­ve a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta a hason­ló bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt koráb­ban már bör­tön­bün­te­tés­re ítélt, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő férfi letar­tóz­ta­tá­sát a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírójának.

A bíró­ság a letar­tóz­ta­tást az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en egy hónap idő­tar­tam­ra elrendelte.