Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a fegyverrel rabló marcali nőt

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott 32 éves nőnek a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki fegy­ver után­za­tá­val rabolt ki két fia­talt Mar­ca­li­ban.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a nő 2020. szep­tem­ber 9-én, az esti órák­ban az egyik mar­ca­li áru­ház köze­lé­ben figyelt fel a két fia­tal­ra, aki­ket egy való­di fegy­ver­nek lát­szó, de való­já­ban air­soft fegy­ver­rel fenye­ge­tőz­ve kész­pén­zük átadá­sá­ra szó­lí­tott fel. A kis­ko­rú sér­tet­tek tart­va a gya­nú­sí­tott fenye­ge­té­se­i­től, átad­ták a náluk lévő kész­pénzt, így a nő 6.010 forin­tot zsák­má­nyolt.

A mar­ca­li rend­őrök azon­ban még az éjsza­kai órák­ban elfog­ták a nőt, aki­nél meg­ta­lál­ták a sér­tet­tek­től meg­szer­zett kész­pénzt, illet­ve az elkö­ve­tés­hez hasz­nált fegy­ver­után­za­tot is.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság ügye­le­tes nyo­mo­zá­si bíró­ja szom­ba­ti ülé­sén az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adott, és elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát.