Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a férfi, aki rendőrök elleni támadásra készült augusztus 20-án - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság egyet­ér­tett a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség letar­tóz­ta­tás­ra irá­nyu­ló indítványával.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy Bács-Kiskun megyei férfi azt hatá­roz­ta el, hogy a 2022. augusz­tus 20. napi buda­pes­ti köz­te­rü­le­ti ren­dez­vé­nyek biz­to­sí­tá­sá­ban részt­ve­vő rend­őrök ellen követ el tár­sa­i­val erő­sza­kos cselekményeket.

Ennek érde­ké­ben a 34 éves férfi 2022. augusz­tus 16-án üze­net­kül­dő alkal­ma­zás­ban hozott létre egy – mint­egy két­száz főt szám­lá­ló – cso­por­tot azzal a cél­lal, hogy a hiva­ta­los sze­mé­lyek elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­re hív­jon fel, ilyen bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét meg­szer­vez­ze, illet­ve ahhoz tár­sa­kat tobo­roz­zon. Az elkö­ve­tő a rend­őrök elle­ni táma­dás­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket – így gáz­sprayt, gáz­ön­gyúj­tó töl­tő­gázt, illet­ve külön­bö­ző kisze­re­lé­sű piro­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket – is beszerzett.

A nyo­mo­zó ügyész­ég a fér­fit a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság köz­re­mű­kö­dé­sé­vel beazo­no­sí­tot­ta, majd a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont segít­sé­gé­vel őri­zet­be vette és hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak elő­ké­szü­le­té­nek vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki.

Az ügyész­ség a 2022. augusz­tus 19-én tar­tott több hely­színt érin­tő össze­han­golt bűn­ügyi akci­ó­ban a Készen­lé­ti Rend­őr­ség segít­sé­gé­vel az elkö­ve­tő laká­sán vég­re­haj­tott kuta­tás alkal­má­val – infor­ma­ti­kai esz­kö­zök mel­lett – külön­bö­ző piro­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket fog­lalt le. Az elkö­ve­tő által kül­föld­ről ren­delt nagy tel­je­sít­mé­nyű petár­dák éppen a kuta­tás ide­jén érkez­tek meg.

A bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bün­tet­len elő­éle­tű gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát 2022. augusz­tus 21-én – arra figye­lem­mel, hogy fenn­áll a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye – egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elren­del­te. A dön­tés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a cso­port tag­jai közül még egy 35 éves fér­fit hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként, aki a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét elis­mer­te. A férfi sza­bad­lá­bon védekezik.

A fel­vé­te­len a férfi elfo­gá­sa látható.