Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Letartóztatásban a férfi, aki rendőrtől akart fegyvert szerezni - fotókkal, videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást az ügy­ben.

 A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy fia­tal férfi 2020. októ­ber 2-án 15 óra körül egy buda­pes­ti bevá­sár­ló­köz­pont­nál lévő autó­busz pálya­ud­va­ron a rend­őr­sé­gi jármű taka­rá­sá­ban meg­kö­ze­lí­tet­te a Készen­lé­ti Rend­őr­ség állo­má­nyá­ba tar­to­zó rend­őrö­ket. Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tő a neki hát­tal álló egyik rend­őr mögé lépett, és ráfo­gott az őrmes­ter nad­rág­szí­já­ra erő­sí­tett tok­ban lévő szol­gá­la­ti lőfegy­ver mar­ko­lat­ré­szé­re, és azt meg­pró­bál­ta elven­ni.

A rend­őr a moz­du­la­tot ész­lel­ve meg­aka­dá­lyoz­ta, hogy a férfi elve­gye tőle a fegy­vert annak elle­né­re, hogy az elkö­ve­tő azt több alka­lom­mal is meg­pró­bál­ta kirán­ta­ni a tok­já­ból. A hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó négy rend­őr azon­nal a kol­lé­gá­juk segít­sé­gé­re sie­tett és a fér­fit meg­bi­lin­csel­ték.

A 24 éves férfi célja a szol­gá­la­ti lőfegy­ver és az abban lévő 14 darab lőszer meg­szer­zé­sé­vel az volt, hogy azzal a szol­gá­la­ti gép­ko­csi­nál vára­ko­zó rend­őrö­ket meg­öl­je.

A nyo­mo­zó főügyész­ség készen­lé­tes ügyé­sze elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit, aki védő­jé­vel együtt panasszal élt a gya­nú­sí­tás ellen. A gya­nú­sí­tott elis­mer­te, hogy meg akar­ta sze­rez­ni a rend­őr fegy­ve­rét, azt azon­ban tagad­ta, hogy meg akar­ta volna ölni őket.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a bíró­ság 2020. októ­ber 5-én elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A kény­szer­in­téz­ke­dés­ről szóló vég­zést az eljá­rás vala­mennyi sze­rep­lő­je tudo­má­sul vette.

A gya­nú­sí­tott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

 

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.