Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásban a fiát megkéselő apa- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség egy 57 éves Nóg­rád megyei férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, aki 2020. októ­ber 11-én erő­sen ittas álla­pot­ban mell­ka­son szúr­ta fiát.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020. októ­ber 11-én reg­gel 8 óra körül már erő­sen ittas álla­pot­ban ott­ho­ná­ban han­gos­ko­dott. Csa­lád­tag­jai még pihen­ni sze­ret­tek volna, ezért a fel­nőtt, de vele együtt élő fia átment a szo­bá­já­ba és elvet­te tőle a pálin­kás­üve­get azzal, hogy ha csend­ben marad, akkor vissza­kap­ja.

A férfi tovább kia­bált, sér­te­get­te csa­lád­tag­ja­it, és fenye­ge­tő­zött, a fia ezért apja fölé hajol­va újra arra kérte, hogy marad­jon csend­ben.

A férfi ekkor fel­kap­ta a mel­let­te álló kis asz­ta­lon elhe­lye­zett, kb. 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, és „Meg­öl­lek!” fel­ki­ál­tás­sal a fia mell­ka­sá­ba döfte.

A sér­tett sze­ren­csé­re csak könnyebb sérü­lést szen­ve­dett, de a súlyo­sabb, vagy halá­los ered­mény elma­ra­dá­sa kizá­ró­lag a vélet­len­nek volt köszön­he­tő.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben egy hónap­ra elren­del­te. A vég­zés ellen a férfi fel­leb­be­zést jelen­tett be, ezért a dön­tés még nem vég­le­ges, de az a fel­leb­be­zés­re tekin­tet nél­kül vég­re­hajt­ha­tó.

A hely­szí­nen készült fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tő­ek:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-az-emberoles-kiserlet-feltetelezett