Főoldal » Archív » Letartóztatásban a garázda nő

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán a bíró­ság elren­del­te egy 43 éves mát­ra­ve­re­bé­lyi nő letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2019. júli­us és augusz­tus hónap­ja­i­ban több bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett a lakó­kör­nye­ze­té­ben.

A gya­nú­sí­tott 2019. júli­us ele­jén meg­ron­gál­ta egy isme­rő­se gép­ko­csi­ját oly módon, hogy a hátsó abla­kot egy beton­da­rab­bal betör­te, a bal első és hátsó ajtó abla­kot meg­kar­col­ta, vala­mint az első szél­vé­dőt három helyen betör­te. A nő más­nap az utcán szó­vál­tás után kövek­kel meg­do­bál­ta a gép­ko­csi tulaj­do­no­sát is.

Ugyan­csak júli­us ele­jén a gya­nú­sí­tott az ajtót befe­szít­ve beha­tolt egy mát­ra­ve­re­bé­lyi házba, a ház abla­ka­it betör­te, a szek­rény­aj­tó­kat lesza­kí­tot­ta, majd az ott talált tele­ví­zi­ót a kert­be kidob­ta.

2019. augusz­tus 12. nap­ján a gya­nú­sí­tott és édes­ap­ja Mát­ra­ve­re­bély­ben az utcán szó­vál­tást köve­tő­en meg­tá­mad­tak egy nőt, a föld­re rán­tot­ták, több alka­lom­mal test­szer­te ütöt­ték és rúg­ták, majd ami­kor a sér­tett a föld­ről fel­kelt, mind­ket­ten dobál­ni kezd­ték az utcán talált kövek­kel. A kövek elta­lál­ták a sér­tett jobb csuk­ló­ját, vala­mint a sér­tet­tel tar­tóz­ko­dó fia­tal nőt is. A gya­nú­sí­tott ekkor sem hagyott fel cse­lek­mé­nyé­vel, a sér­tett tár­sa­ság­ban lévő egyik gyer­mek­kor­út - a szin­tén a föld­ről fel­vett - kővel, nagy erő­vel fejen dobta. Mind­há­rom sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lés­éket szen­ve­dett.

A nő közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sai alkal­ma­sak vol­tak arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat kelt­se­nek. A gya­nú­sí­tot­tat a nyo­mo­zó ható­ság három rend­be­li fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság, két rend­be­li ron­gá­lás és három rend­be­li testi sér­tés miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként, ame­lyek közül az egyik testi sér­tés a sér­tett korá­ra tekin­tet­tel véde­ke­zés­re, illet­ve aka­rat­nyil­vá­ní­tás­ra kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett­nek minő­sül.

Az ügy ter­helt­je több­ször volt már bün­tet­ve, koráb­ban erő­sza­kos cse­lek­mé­nyek miatt bör­tön­bün­te­tést is töl­tött, majd az álta­la elkö­ve­tett zak­la­tá­sok miatt két ízben is elzá­rás­ra ítél­ték. Jelen­leg is folyik elle­ne bíró­sá­gi eljá­rás más ügy­ben lopás és garáz­da­ság miatt.

A bíró­ság egyet­ér­tett azzal az ügyé­szi indít­vánnyal, hogy a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sa szük­sé­ges, mivel cse­lek­mé­nyei egy részét az elle­ne már meg­in­dí­tott bün­te­tő­el­já­rás alatt való­sí­tot­ta meg és meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el. A nő letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság egy hónap­ra ren­del­te el.