Főoldal » Hírek » Felgyújtott a házát, a tűz miatt meghalt egy rokona - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tolna Megyei Főügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta az 53 éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A férfi fel­gyúj­tot­ta a házát, és a tűz miatt az egyik roko­na meg­halt. 

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. ápri­lis 4-én vette őri­zet­be a duna­föld­vá­ri fér­fit. Az elkö­ve­tő a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2022. ápri­lis 3-án, dél­után, itta­san egy kan­ná­ból ben­zint locsolt szét a saját háza kony­há­já­ban, majd azt öngyúj­tó­val meg­gyúj­tot­ta úgy, hogy rajta kívül még két sze­mély tar­tóz­ko­dott az ablak nél­kü­li kony­há­ban. A ben­zin és a linó­le­um­pad­ló azon­nal begyul­ladt, majd a tűz az egész épü­let­re kiter­jedt. A gya­nú­sí­tott és a másik két férfi az udvar­ra mene­kült, egyi­kük­nek - a gya­nú­sí­tott uno­ka­test­vé­ré­nek - azon­ban olyan súlyos égési sérü­lé­sei kelet­kez­tek, hogy a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en elhunyt.

A tűz továb­bá a közel­ben tar­tóz­ko­dók éle­tét, testi épsé­gét is veszé­lyez­tet­te. A kony­há­ban a tűz­hely mel­lett egy gáz­pa­lack is volt, így fenn­állt a veszé­lye, hogy a lán­gok és a magas hő hatá­sá­ra fel­rob­ban­hat, veszé­lyez­tet­ve a szom­szé­dos épü­le­te­ket is.

A tűz pusz­tí­tó hatá­sá­nak kivál­tá­sá­val a gya­nú­sí­tott tehát köz­ve­szélyt idé­zett elő, mely halált is oko­zott, így a cse­lek­mé­nye jelen­tős tár­gyi súlyú, azt a tör­vény öt évtől húsz évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni.

A főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben a letar­tóz­ta­tás álta­lá­nos és külö­nös okai egy­aránt fenn­áll­nak.

A járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a főügyész­ség állás­pont­ját min­den­ben oszt­va 1 hónap­ra elren­del­te a letar­tóz­ta­tást.