Főoldal » Archív » Letartóztatásban a hétvégi házat és garázst feltörő elkövetők

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta két férfi  letar­tóz­ta­tá­sá­nak az elrendelését. 

Az elkö­ve­tők 2018. augusz­tus 13-áról 14-ére vir­ra­dó­an, egy orosz­lá­nyi garázs­ba az ajtó benyo­má­sá­val, majd egy orosz­lá­nyi hét­vé­gi házba az ajtó befe­szí­té­sé­vel men­tek be, és mind­két hely­ről szer­szám­gé­pe­ket, illet­ve más hasz­ná­la­ti tár­gya­kat tulaj­do­ní­tot­tak el, az első eset­ben 180.000 forint érték­ben, míg a máso­dik eset­ben 50.000 forin­tot meg­ha­la­dó értékben.

Az egyik férfi letar­tóz­ta­tá­sát a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság 2018. augusz­tus 17. nap­ján ren­del­te el, mert az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy fenn­áll annak a veszé­lye, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, illet­ve újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el. Ez a férfi 2018. már­ci­us 28. nap­ján sza­ba­dult a koráb­ban vele szem­ben kisza­bott vég­re­haj­tan­dó szabadságvesztéséből.

A férfi tár­sát a nyo­mo­zó ható­ság 2018. augusz­tus 20. nap­ján fogta el, ami­kor a férfi a rend­őr­ség elől szök­ni pró­bált. Ez a férfi több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sül, leg­utób­bi fegy­ház­bün­te­té­sé­ből 2017. május 14. nap­ján sza­ba­dult. Az ügyész­ség indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re, mert meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy fenn­áll annak a veszé­lye, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a ható­ság elől meg­szök­ne, illet­ve újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak az utóbb elfo­gott férfi ese­té­ben is helyt adott, és 2018. augusz­tus 23. nap­ján egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te a letartóztatását.