Főoldal » Archív » Letartóztatásban a holland embercsempész

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság egy hónap idő­tar­tam­ra letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a hol­land fér­fit, aki a múlt hét szom­ba­ton pró­bált meg 15 mig­ránst  Magyar­or­szág terü­le­té­re csempészni.

A gyanú sze­rint a férfi 2018. novem­ber 17-én reg­gel 6 óra­kor jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a Rösz­ke Autó­tó­pá­lya Határ­át­ke­lő­he­lyen. A gya­nú­sí­tott egy kis­te­her­gép­ko­csit veze­tett, amely­nek rak­te­ré­ben 15, magát iraki állam­pol­gár­nak valló sze­mély tar­tóz­ko­dott. A 15 mig­ráns egyi­ke sem ren­del­ke­zett a magyar-szerb határ jog­sze­rű átlé­pé­sé­hez szük­sé­ges okmányokkal.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si és nyo­mo­zó ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán tett indít­ványt a kény­szer­in­téz­ke­dés egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést nyúj­tot­tak be.